Przykładowe podanie o nie skreślanie z listy studentów. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

……………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………………………….……….…….
(adres do korespondencji)
……………….…………………………….…………………….
(telefon kontaktowy)

…………………………………..……………

(kierunek  studiów / specjalność )

………………………………..………………

(studia stacjonarne / niestacjonarne)

Nr albumu .....................................

…….……………………..
(miejscowość i data)
 
……………………..…………………………..
(nazwa uczelni)
.….………….…………………………………..
…………………………………………………..

 

PODANIE O COFNIĘCIE DECYZJI O SKREŚLENIU Z LISTY STUDENTÓW

Niniejszym zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie decyzji o wykreśleniu mnie z listy studentów w roku akademickim ………………. / ……………… Wydziału …………………………………….… z dnia …………………….. .

Przyczyną skreślenia było:

1) niepodjęcia studiów,

2) ewidentny brak postępu w nauce,

3) brak zaliczenia semestru w terminie określonym w zarządzeniu Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego albo, w przypadku studentów ostatniego roku studiów, w terminie określonym w uchwale rady wydziału,

4) nieuiszczenie w wyznaczonym terminie opłat związanych z nauczaniem.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

……………………………………….

(czytelny podpis studenta)

Podanie o nie skreślanie z listy studentów
Oceń pismo