edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykład podania o urlop dziekański. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.




……………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………………………….……….…….
(adres do korespondencji)

……………….…………………………….…………………….
(telefon kontaktowy)
…………………………………..……………
(kierunek studiów / specjalność )

………………………………..………………
(studia stacjonarne / niestacjonarne)


Nr albumu .....................................

…….……………………..
(miejscowość i data)






……………………………………………..
(nazwa uczelni)
…...………………………………………..
……...……………………………………..
……...……………………………………..




PODANIE O URLOP DZIEKAŃSKI



Uprzejmie zwracam się z prośbą o wydanie zgody na urlop dziekański w roku akademickim ………. / ……….. w terminie od dnia ……………..……… do dnia …………………………. .

Swój wniosek motywuję faktem, iż z uwagi na trudną sytuację finansową jestem zmuszona/y do podjęcia pracy na pełny etat. W związku z powyższym nie będę w stanie uczęszczać na zajęcia co w dalszym etapie wiąże się z wykreśleniem z listy studentów.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Z wyrazami szacunku
……………………………………….
(czytelny podpis studenta)

Decyzja Dziekana / Rektora:
Opiniuję pozytywnie / negatywnie* wniosek studenta.







...............................................................
data / podpis i pieczęć


Pliki do pobrania: