Przykład umowy użyczenia samochodu, mieszkania czy innej nieruchomości, którą można się wzorować tworząc swoją umowę. Poniżej wzór do pobrania w plikach .doc i .pdf.

 

Umowa użyczenia

zawarta w ………. dnia ……… pomiędzy:

1. ……………., zamieszkałym w …………. zwanym dalej "Użyczającym"

a

2. ……….. zamieszkałym w …………… zwanym dalej "Biorącym w użyczenie".

§ 1 

Użyczający oświadcza, iż jest jedynym właścicielem …….. Zwanym dalej „przedmiotem użyczenia” oraz, że oddaje w bezpłatne używanie Biorącemu w użyczenie, a Biorący w użyczenie Przedmiot użyczenia przyjmuje.

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na okres do dnia ……………………..

§ 3

Biorący w użyczenie oświadcza, że odebrał przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku.

§ 4 

Biorący w użyczenie zobowiązuje się, że będzie używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem, że utrzyma go w należytym stanie, że nie odda go do korzystania osobom trzecim oraz, że wykona na własny koszt wszelkie naprawy niezbędne do zachowania przedmiotu użyczenia w stanie nie pogorszonym.

§ 5 

Koszty eksploatacji przedmiotu użyczenia w okresie trwania umowy ponosi Biorący do używania.

§ 6 

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, a ponadto Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Biorący w użyczenie będzie używać przedmiotu użyczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, spowoduje znaczne  pogorszenie jego stanu technicznego lub naruszy inne postanowienia niniejszej umowy. 

§ 7 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

(Podpis Użyczającego)

(Podpis Biorącego w użyczenie)

Umowa użyczenia
Oceń pismo