Przykładowy wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

............................. dnia ..............................

Kierownik Urzędu Rejonowego

w ...............................................

Wnioskodawca:

........................................................

zam. ...............................................

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ww. inwestycję planuję realizować na stanowiącej moją własnością nieruchomości, która znajduje się w .................................................................  składającej się z działek oznaczonych
w ewidencji gruntów nr .......................... o powierzchni ....................... m2 oraz nr .....................
o powierzchni ................... m2.

 

 

.........................................................................

                          Podpis

Załączniki:

1. mapa terenu objętego wnioskiem

2. plan inwestycji wraz z parametrami technicznymi oraz planem zagospodarowania terenu

3. opinie dysponentów sieci wodociągowej, gazowej i elektrycznej

 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
Oceń pismo