Przykładowy wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

............................. dnia ..............................

Wojewoda ……………………..

w ………………………………

 

Wnioskodawca: 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków |
z mojego zakładu  …………………… do rzeki …………………., która przepływa tuż obok mojego przedsiębiorstwa.

Uzasadnienie

W związku z formą prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej konieczne jest odprowadzanie powstałych przez mój zakład ścieków. Jedynym rozwiązaniem jest odprowadzanie powstałych ścieków do rzeki …………………..… . Oczywiście ścieki będą po wstępnej obróbce oraz będą spełniały wszelkie restrykcyjne wymagania przewidziane
w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do wód lub do ziemi.

Wstępne badania wykonane przez laboratorium ……………………………… pozwalają określić, że ustalone przepisami normy nie zostaną w żaden sposób przekroczone.

W związku z powyższym wnoszę o przeprowadzenie postępowania wodno prawnego
i wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków. Podstawą wniosku jest treść art. 20 ust. l ustawy z 24.10.1974 r. - Prawo wodne.

 

……………………………….

podpis

[kkstarratings]