Przykładowy wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

............................. dnia ..............................

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Departament Nieruchomości, Zezwoleń i Koncesji

w Warszawie

Wnioskodawca: ……………………..

……………………………………….

Pełnomocnik: ………………………..

……………………………………….

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Działając w imieniu mojego wnioskodawcy …………………………, na podstawie pełnomocnictwa, które załączam, zwracam się z uprzejmą prośbą o:

wydanie zezwolenia na nabycie przez mojego Klienta nieruchomości położonej w …………………… przy ulicy ………………………. , wpisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w ……………………….. , KW nr …………………… .

Uzasadnienie

Wnioskodawca …………………………………., syn ………………….. , zamieszkały w …………………………………. jest obywatelem ……………………………… .

Wnioskodawca związany jest jednak na trwałe z Polską, ponieważ …………………….………………………………………………………………. .
Pan ……………………….. ma zarejestrowaną w Polsce działalność gospodarczą , która wymaga stałego przebywania na terenie miasta ………………………..…

Ponadto Wnioskodawca w najbliższym czasie planuje powrócić na stałe do Polski. W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

 

…………………………..

podpis

 

Załączniki:

1. pełnomocnictwo

2. wypis z ewidencji gruntów

3. odpis z księgi wieczystej

4. odpis aktu notarialnego 

 

Oceń pismo