edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykład Oświadczenia bezrobotnego o uzyskanych przychodach często wymagany przez Urzędy Pracy na przykład przed skierowaniem bezrobotnego na bezpłatne szkolenie.Oświadczenie bezrobotnego o uzyskanych przychodach


Nazwisko i imię .................................................. Data urodzenia ..........................................
Adres: ulica.........., Kod pocztowy.............. Miasto....................

Miesiąc i rok

Kwota przychodu w zł

Data złożenia oświadczenia

Czytelny podpis bezrobotnegoW przypadku braku przychodu proszę wpisać „nie uzyskałe(a)m”.
Następnym terminem obowiązkowego zgłoszenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w (miasto) jest dzień ..........................


Niniejsze oświadczenie składam uprzedzon(a)y o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego: „kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Został(a)em pouczon(a)y o konieczności dostarczenia lub przesłania oświadczenia o uzyskanych przychodach za miniony miesiąc w terminie do 4 dnia każdego miesiąca.
Zobowiązuję się do bezzwłocznego informowania o wszelkich zmianach mających wpływ na status osoby bezrobotnej np. podjęcie pracy, nabycie prawa do renty, nabycie gospodarstwa rolnego itp.


…………………
(czytelny podpis bezrobotnego)


Pliki do pobrania: