Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Oświadczenie bezrobotnego o uzyskanych przychodach

Przykład Oświadczenia bezrobotnego o uzyskanych przychodach często wymagany przez Urzędy Pracy na przykład przed skierowaniem bezrobotnego na bezpłatne szkolenie.
 

Oświadczenie bezrobotnego o uzyskanych przychodach

Nazwisko i imię ………………………………………….. Data urodzenia ……………………………………
Adres: ulica………., Kod pocztowy………….. Miasto………………..

Oświadczenie bezrobotnego o uzyskanych przychodach

W przypadku braku przychodu proszę wpisać „nie uzyskałe(a)m”.

Następnym terminem obowiązkowego zgłoszenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w (miasto) jest dzień ……………………..

 

Niniejsze oświadczenie składam uprzedzon(a)y o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego: „kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Został(a)em pouczon(a)y o konieczności dostarczenia lub przesłania oświadczenia o uzyskanych przychodach za miniony miesiąc w terminie do 4 dnia każdego miesiąca.

Zobowiązuję się do bezzwłocznego informowania o wszelkich zmianach mających wpływ na status osoby bezrobotnej np. podjęcie pracy, nabycie prawa do renty, nabycie gospodarstwa rolnego itp.

 

…………………

(czytelny podpis bezrobotnego)

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Oświadczenie Bezrobotnego o Uzyskanych Przychodach: Dlaczego To Ważne i Jak Skorzystać z Naszego Darmowego Wzoru

Wprowadzenie

Oświadczenie o uzyskanych przychodach jest jednym z podstawowych dokumentów, które musi dostarczyć osoba bezrobotna podczas ubiegania się o różnego rodzaju świadczenia socjalne, zasiłki czy nawet podczas szukania nowej pracy. Dokument ten potwierdza poziom dochodów osoby bezrobotnej i może wpłynąć na decyzje dotyczące jej uprawnień do wsparcia finansowego.

Dlaczego Nasz Wzór Jest Niezbędny?

1. Zgodność z Prawem: Dzięki ścisłemu zgodzeniu z aktualnymi przepisami prawa, nasz wzór oświadczenia eliminuje ryzyko błędów i niedoprecyzowań, co gwarantuje, że dokument zostanie zaakceptowany przez urzędy i instytucje.

2. Oszczędność Czasu: Używając gotowego wzoru, oszczędzasz czas, który inaczej musiałbyś poświęcić na zgromadzenie niezbędnych informacji i opracowanie oświadczenia od podstaw.

3. Dostępność i Wygoda: Nasz wzór jest dostępny online dla każdego, kto go potrzebuje, i jest całkowicie darmowy. Można go pobrać w formacie łatwym do edycji, co znacznie ułatwia jego wypełnienie.

4. Wsparcie i Instrukcje: Wzór zawiera również szczegółowe instrukcje i wskazówki, które pomogą w prawidłowym wypełnieniu wszystkich sekcji dokumentu.

Jak Wypełnić Oświadczenie?

1. Pobranie Wzoru: Pierwszym krokiem jest pobranie naszego darmowego wzoru oświadczenia.

2. Dane Osobowe: Wprowadź swoje podstawowe informacje, takie jak imię, nazwisko, adres, PESEL itd.

3. Informacje o Dochodach: Uzupełnij sekcję dotyczącą rodzaju i wysokości uzyskanych przychodów. Mogą to być przychody z różnych źródeł, na przykład umowy o dzieło, umowy zlecenia, renty, stypendia, itd.

4. Podpisanie i Datowanie: Każde oświadczenie musi być podpisane i opatrzone aktualną datą.

5. Składanie Dokumentu: Ostatnim etapem jest złożenie oświadczenia w odpowiednim urzędzie lub instytucji, która zażądała tego typu dokumentu.

Podsumowanie

Znaczenie oświadczenia o uzyskanych przychodach dla osoby bezrobotnej nie można przecenić. Jest to dokument, który może wpłynąć na wiele aspektów jej życia, od możliwości otrzymania zasiłku po wsparcie w formie różnych świadczeń socjalnych. Dzięki naszemu darmowemu wzorowi online, proces tworzenia tego kluczowego dokumentu staje się znacznie prostszy i szybszy. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, aby zminimalizować ryzyko błędów i maksymalnie skorzystać z dostępnych form wsparcia.

Share This