Oświadczenie pracownika do umowy o dzieło / zlecenie, dzięki któremu można uniknąć płacenia składek na ZUS do ukończenia 26 roku życia. Oświadczenie należy przedstawić pracodawcy.

............................. dnia ..............................

Adresat:................................

……… (imię, nazwisko)

……… (adres)

………………………

(Nazwa i adres zleceniodawcy / pracodawcy)

 

Oświadczenie do umowy zlecenia / o dzieło

Oświadczam, że jestem:

- uczniem gimnazjum,

- uczniem szkoły ponadgimnazjalnej,

- uczniem szkoły ponadpodstawowej,

- studentem,

I nie ukończyłem jeszcze 26 roku życia.

Jako osoba posiadająca status ucznia/studenta do ukończenia 26 roku życia nie podlegam obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywanej umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, w myśl art. 6 ust 4 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.) oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Dlatego też proszę o nie naliczanie składek ZUS od przychodów uzyskanych z tytułu wykonywanej: 

- umowy agencyjnej,

- umowy zlecenia,

- innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy

dotyczące zlecenia,

- umowy o dzieło

zawartej z .................... 

O wszelkich zmianach w stosunku do danych zawartych w niniejszym oświadczeniu zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić zleceniodawcę na piśmie.

 

 

Oświadczenie do umowy o dzieło / zlecenie
Oceń pismo