Oświadczenia dzierżawcy i wydzierżawiającego niezbędne w celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego. Poniżej, wzór i przykład oświadczenia wraz z pouczeniem do pobrania w formatach doc i pdf.

............................. dnia ..............................

Adresat:................................

 

Oświadczenie dzierżawy

Ja, niżej podpisany …………………… legitymujący się dowodem osobistym ……………………(seria i numer dokumentu), NIP ………………… oświadczam, że:

Grunty o powierzchni …………… ha, w skład których wchodzą działki:

- dz …………k.m……… położona w …………… o powierzchni …………ha

- dz …………k.m……… położona w …………… o powierzchni …………ha

- dz …………k.m……… położona w …………… o powierzchni …………ha

wykazane we wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożonym w miesiącu marcu/wrześniu* . . . . . . . . . . roku zostały wydzierżawione od Pana/i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na podstawie ustnej/pisemnej* umowy dzierżawy w dniu . . . . . . . . . . . . i umowa ta nie została / nie zostanie* rozwiązana przed dniem 1 kwietnia roku bieżącego.

 

Czytelny podpis składającego oświadczenie

 

............................. dnia ..............................

Adresat:................................

 

Oświadczenie wydzierżawiającego

Ja, niżej podpisany …………………… legitymujący się dowodem osobistym ……………………(seria i numer dokumentu), NIP ………………… oświadczam, że:

1) informacje podane powyżej są zgodne ze stanem faktycznym,

2) nie występowałem z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w stosunku do w/w gruntów.

Czytelny podpis składającego oświadczenie

 

[kkstarratings]