Przykład Oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy. Dokument potrzebny przy rozbiórce i budowie domu. Poniżej pliki .doc i .pdf do pobrania.

 

Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy / rozbiórki

Ja niżej podpisany.............................. legitymujący się dowodem osobistym ……………

Zamieszkały w................................... przy ul.............................................................

zgodnie z wymaganiem przepisu art. 12 ust. l i 2, art. 22 – art.. 24 oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)

zawiadamiam o podjęciu obowiązków kierownika budowy /rozbiórki

obiektu.........................................................................na nieruchomości stanowiącej własność ...................................................położonej w ................................................. przy ul. ................................................................

pod nr ............................... nr geod. działki .......................................................... nr pozwolenia na budowę .............................................. z dnia ...........................

Oświadczam, że znam przepisy obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych i rozbiórkowych oraz „rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej” określone w art. 90 - art. 95 cytowanego wyżej Prawa budowlanego.

Jednocześnie potwierdzam sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wymaganego na podstawie art. 2 w związku z art. 41 ust. 4 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy.

Informuję, że posiadam uprawnienia budowlane w  zakresie : .................................

Uprawnienia budowlane zostały mi udzielone decyzją…………………………… (wymienić organ, który udzielił lub stwierdził posiadane uprawnienia) z dnia ................................. nr ................................................

oraz, że jestem wpisany na listę właściwej izby samorządu zawodowego co zostało potwierdzone zaświadczeniem z określonym w nim terminem ważności, które załączam.

 

(miejscowość, data)

(podpis i pieczęć)

Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy
Oceń pismo