edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykład Oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy. Dokument potrzebny przy rozbiórce i budowie domu. Poniżej pliki .doc i .pdf do pobrania.
Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy / rozbiórkiJa niżej podpisany.............................. legitymujący się dowodem osobistym ……………
Zamieszkały w................................... przy ul.............................................................
zgodnie z wymaganiem przepisu art. 12 ust. l i 2, art. 22 – art.. 24 oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)

zawiadamiam o podjęciu obowiązków kierownika budowy /rozbiórki

obiektu.........................................................................na nieruchomości stanowiącej własność ...................................................położonej w ................................................. przy ul. ................................................................
pod nr ............................... nr geod. działki .......................................................... nr pozwolenia na budowę .............................................. z dnia ...........................

Oświadczam, że znam przepisy obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych i rozbiórkowych oraz „rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej” określone w art. 90 - art. 95 cytowanego wyżej Prawa budowlanego.
Jednocześnie potwierdzam sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wymaganego na podstawie art. 2 w związku z art. 41 ust. 4 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy.
Informuję, że posiadam uprawnienia budowlane w zakresie : .................................
Uprawnienia budowlane zostały mi udzielone decyzją…………………………… (wymienić organ, który udzielił lub stwierdził posiadane uprawnienia) z dnia ................................. nr ................................................
oraz, że jestem wpisany na listę właściwej izby samorządu zawodowego co zostało potwierdzone zaświadczeniem z określonym w nim terminem ważności, które załączam.


(miejscowość, data)
(podpis i pieczęć)


Pliki do pobrania: