Przykład Oświadczenia sprawcy kolizji lub wypadku. Potrzebne w razie wypadku gdy wszyscy uczestnicy zdarzenia zgadzają się co do jego przebiegu i winnych. Takie oświadczenie należy przedstawić w firmie ubezpieczeniowej. Warto je wydrukować i wozić ze sobą.

............................. dnia ..............................

Adresat:................................

 

OŚWIADCZENIE SPRAWCY KOLIZJI DROGOWEJ (wypadku)

Ja, niżej podpisany .........................................., zamieszkały w .......................................... przy ulicy .................................................., numer telefonu ................................, posiadający prawo jazdy kategorii ......................, legitymujący się dowodem osobistym ......................................... wydanym przez ............................................., oświadczam, że dnia ............................ o godzinie ................... w miejscowości ................................................ przy ulicy ............................................................. kierując pojazdem marki .............................................. o numerze rejestracyjnym .............................. którego właścicielem jest ............................................(właściciel pojazdu kierowanego przez sprawcę posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC): zakład ubezpieczeń .................................................... polisa nr .................................................., okres ubezpieczenia: .................................), spowodowałem kolizję drogową, w której został poszkodowany ............................................................................., posiadający pojazd marki ................................................. o nr rejestracyjnym ................................, pojazd ten był kierowany przez ...................................................................

(data i podpis sprawcy)

OKOLICZNOŚCI I SKUTKI KOLIZJI (wypadku)

1. Okoliczności kolizji:

........................................................................................... ........................................................................................... ...........................................................................................

2. Uszkodzenia pojazdu osoby poszkodowanej:

........................................................................................... ........................................................................................... ...........................................................................................

3. Uszkodzenia pojazdu sprawcy kolizji:

........................................................................................... ........................................................................................... ...........................................................................................

4. Inne szkody:

 ........................................................................................... ........................................................................................... ...........................................................................................

5. Świadkowie zdarzenia:
a. ............................................................................................................. 

b. ............................................................................................................. 

c. ............................................................................................................. 

Podpisy świadków, poszkodowanego i sprawcy:

 

 

Oświadczenie sprawcy kolizji / wypadku
Oceń pismo