Przykładowe pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników, którym można się wzorować tworząc swój dokument. Może także służyć jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

 

PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW

Ja, poniżej podpisana od dnia .................................................................... udzielam pełnego pełnomocnictwa Pani ………………………………………………………………… zamieszkałej w miejscowości …………………………………………………………….… która legitymuje się dowodem osobistym seria ................ nr …………………………………………. wydanym przez ......................................................................................................... do udziału
w moim imieniu podczas zebrania spółki ...........................................................
 w dniu ................................................ oraz do głosowania w moim imieniu.

.........................................................

podpis

 

Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników
Oceń pismo