Przykładowe podanie o indywidualny tok studiów wraz z uzasadnieniem. Nasz przykład zawiera także krótką motywację i można się wzorować tworząc swój dokument. Może służyć także jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór do pobrania w plikach .doc i .pdf.

……………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………………………….……….…….
(adres do korespondencji)
……………….…………………………….…………………….
(telefon kontaktowy)

…………………………………..……………

(kierunek  studiów / specjalność )

………………………………..………………

(studia stacjonarne / niestacjonarne)

Nr albumu .....................................

…….……………………..
(miejscowość i data)

……………………..…………………………..
(nazwa uczelni)
.….………….…………………………………..
…………………………………………………..

 

PODANIE O INDYWIDULANY TOK STUDIÓW

Uprzejmie zwracam się z wnioskiem o uzyskanie zgody na indywidualny tok nauczania w roku akademickim .............................................
w semestrze ................................... .

Do tej pory byłam/byłem sumiennym studentem. Średnia ocena jaką uzyskałam/em podczas ostatniego semestru to: ………….

Swój wniosek motywuję faktem, iż stan mojego zdrowia znacznie się pogorszył.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania. 

Z wyrazami szacunku

……………………………………….

(czytelny podpis studenta)

Załączniki uzasadniające przyczynę:

..................................................

..................................................

..................................................

 

Decyzja Dziekana / Rektora:

Opiniuję pozytywnie / negatywnie* wniosek studenta.

............................................................... 

data / podpis i pieczęć

 

[kkstarratings]