Przykład podania o urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim, choć równie dobrze może być wykorzystany w dowolnych okolicznościach. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

……………….………………………
(imię i nazwisko)
……………….………………………
(adres do korespondencji)
……………….………………………
……………….………………………
(telefon kontaktowy)
……………….………………………
(adres e-mail)

…….……………………..
(miejscowość i data)

……………….………………………
(nazwa firmy/instytucji)
……………….………………………
……………….………………………
……………….………………………

 

PODANIE O URLOP WYPOCZYNKOWY

Uprzejmie proszę o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego przysługującego
za rok ……..……….., w liczbie dni ............................ w terminie od dnia ……………………… do  dnia ..………………….. . 

Zastępstwo będzie pełnił Pani/Pan ……………………………………….

 

Z poważaniem

………………………………..

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*) na udzielenie urlopu w terminie i wymiarze wskazanym w niniejszym wniosku.

................................................................   

                  (data i podpis pracodawcy)   

 

Podanie o urlop wypoczynkowy
Oceń pismo