Przykładowe podanie o wyznaczenie trzeciego terminu egzaminu. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

……………….………………………
(imię i nazwisko)
……………….………………………
(adres do korespondencji)
……………….………………………

(kierunek studiów / specjalność )
………………………………..………………
(studia stacjonarne / niestacjonarne)

Nr albumu ……………….………………………

…….……………………..
(miejscowość i data)

……………….………………………
(nazwa uczelni)
……………….………………………
……………….………………………
……………….………………………

 

PODANIE O WYZNACZENIE TRZECIEGO TERMINU EGZAMINU

Niniejszym wnioskiem zwracam się z prośbą o przyznanie mi  trzeciego terminu egzaminu z przedmiotu ……………………………….………….……, którego prowadzącym jest ………………………………..……………….…… .
Kierunek ……………………………….. , semestr ………….…………………..
rok akademicki …………….. / …………….. . 

Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

Z wyrazami szacunku

……………………………………….

(czytelny podpis studenta)

Decyzja Dziekana / Rektora:

Opiniuję pozytywnie / negatywnie* wniosek studenta.

Sugerowany termin egzaminu dodatkowego: 

dzień ............................................, godz. ………………..

............................................................... 

data / podpis i pieczęć

 

Podanie o wyznaczenie trzeciego terminu egzaminu
Oceń pismo