Przykładowe podanie o wznowienie studiów, bez uzasadnienia. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

……………….………………………
(imię i nazwisko)
……………….………………………
(adres do korespondencji)
……………….………………………
……………….………………………
(kierunek studiów / specjalność )
……………….………………………
(studia stacjonarne / niestacjonarne)

Nr albumu ……………….………………………

…….……………………..
(miejscowość i data)

……………….………………………
(nazwa uczelni)
……………….………………………
……………….………………………
……………….………………………

 

PODANIE O WZNOWIENIE STUDIÓW

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na wznowienie studiów stacjonarnych / niestacjonarnych* pierwszego / drugiego* stopnia na Wydziale ………………………………………..  w roku akademickim ……………………….….…od semestru nr………..………………………………., na kierunku …………………………………..…………………………………………………………..……

Ostatnio studiowałem/am na studiach stacjonarnych / niestacjonarnych*, I stopnia / II stopnia* na kierunku ……………………………………………..……………………………. na Wydziale ……………………………………………………………………………………………………

w ..........................................................................................................................................................(nazwa uczelni)

Zostałem/am skreślony/a z listy studentów ……………………………… semestru …………………………. roku z dniem ............................................ z powodu …………………………

……………………………………………………………………………………………………………..……

Oświadczam, że mam zaliczony I rok studiów. że uzupełnię wskazane różnice programowe.

 

…………………………………………………………….

(czytelny podpis studenta)

Załączniki:

  1. Świadectwo dojrzałości
  2. Dyplom ukończenia studiów*
  3. Dokument stwierdzający dotychczasowy przebieg studiów (indeks)
  4. Fotografie (3 lub 4 szt.)

 

[kkstarratings]