Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Umowa cesji wierzytelności

Przykład umowy cesji wierzytelności do dowolnego użytku.  Poniżej wzór umowy do pobrania w plikach .doc i .pdf.
 

UMOWA CESJI WIERZYTELNOŚCI

Zawarta w dniu …………………….. w ………………….. pomiędzy: ………………………. zamieszkałym w ……………………………,  legitymującym się dowodem osobistym serii ……………. numer …………………………………,, PESEL ……………… zwanym w dalszej części umowy Cedentem,
a
……………………………………………. zamieszkałym w ……………………………………., legitymującym się dowodem osobistym serii …………………… numer …………………….., PESEL ………………  zwanym w dalszej części umowy Cesjonariuszem.

§1

Cedent przenosi wierzytelność mu przysługującą z tytułu umowy …………………………. z dnia ………………………… zawartej z ………………………………………………………………. zamieszkałym w …………………………………………………………. w kwocie ………….. (słownie: ………………………………………), wymagalną od dnia …………………………… na Cesjonariusza. Wraz z wierzytelnością na Cesjonariusza przechodzą wszystkie zabezpieczenia tej wierzytelności.

§2

  • 1. Cedent oświadcza, że wymieniona w §1 wierzytelność jest bezsporna i wolna od jakichkolwiek obciążeń, nie jest również przedawniona. 
  • 2. Cedent oświadcza, że nie podpisywał z dłużnikiem umowy o zakazie przenoszenia wierzytelności.

§3 

1. Cesjonariusz w zamian za wyżej opisaną wierzytelność zapłaci Cedentowi kwotę tej wierzytelności pomniejszoną o ……………… % (słownie: ………………………..) 

2. Zapłata zostanie uiszczona w następujący sposób: ……………………………….,
w terminie ……………………………………………….. . 

§4 

Cedent obowiązany jest niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, powiadomić na swój koszt dłużnika o zmianie wierzyciela, oraz o nowym miejscu spełnienia świadczenia.

§5

Cedent przekaże Cesjonariuszowi wszelkie dokumenty i informacje konieczne do skutecznego dochodzenia wierzytelności.

§6

Cedent nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika.

§7

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§8

Spory mogące powstać w wyniku realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Cesjonariusza.

§9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jedną dla dłużnika.

………………………

Podpis Cedenta

………………………

Podpis Cesjonariusza

 

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Dlaczego Nasz Darmowy Wzór Umowy Cesji Wierzytelności to Klucz do Optymalizacji Twoich Transakcji Finansowych?

Wprowadzenie

Cesja wierzytelności to praktyczne i coraz bardziej popularne rozwiązanie, które umożliwia przeniesienie prawa do wierzytelności z jednej osoby na drugą. Chociaż koncept wydaje się prosty, wszelkie błędy w sporządzeniu umowy mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Nasz darmowy wzór umowy cesji wierzytelności eliminuje te ryzyka, dostarczając dokładnie przygotowany, zgodny z prawem dokument.

Dlaczego Nasz Wzór jest Niezbędny?

Profesjonalizm i Zgodność z Prawem

Nasz wzór umowy cesji wierzytelności został przygotowany przez prawników specjalizujących się w prawie cywilnym i handlowym. Jest w pełni zgodny z obowiązującą w Polsce legislacją i zawiera wszystkie niezbędne klauzule i zapisy, które zabezpieczają interesy obu stron.

Oszczędność Czasu i Kosztów

Skonsultowanie się z prawnikiem i przygotowanie umowy od podstaw może być czasochłonne i kosztowne. Dzięki naszemu darmowemu wzorowi, można zaoszczędzić zarówno czas, jak i zasoby, nie rezygnując z jakości i precyzji.

Elastyczność i Możliwość Personalizacji

Nasz wzór dostępny jest w formatach PDF i DOC, co ułatwia edycję i dostosowanie do konkretnych potrzeb. Wszystkie sekcje są jasno opisane i łatwe do zrozumienia, a możliwość edycji umożliwia szybkie dostosowanie do indywidualnej sytuacji.

Darmowy i Szeroko Dostępny

Nasz wzór umowy jest w pełni darmowy i dostępny dla każdego, kto go potrzebuje. Nie ma ukrytych kosztów ani dodatkowych opłat. Wszystko to sprawia, że jest to idealne narzędzie dla osób i firm, które chcą zabezpieczyć swoje interesy w ramach cesji wierzytelności.

Podsumowanie

Odpowiednio sporządzona umowa cesji wierzytelności to klucz do zabezpieczenia transakcji i uniknięcia potencjalnych problemów prawnych. Nasz darmowy wzór to wszechstronne, profesjonalne i łatwo dostosowalne narzędzie, które umożliwi Ci zabezpieczenie swoich interesów i optymalizację procesów finansowych. Nie ryzykuj i nie korzystaj z niedokładnych lub niekompletnych wzorów. Wybierz nasz sprawdzony i niezawodny wzór, aby prowadzić swoje sprawy w sposób pewny i zgodny z prawem.

Share This