edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.


Przykład umowy cesji wierzytelności do dowolnego użytku. Poniżej wzór umowy do pobrania w plikach .doc i .pdf.UMOWA CESJI WIERZYTELNOŚCI

Zawarta w dniu .......................... w ....................... pomiędzy: ............................ zamieszkałym w ................................., legitymującym się dowodem osobistym serii ................ numer .......................................,, PESEL .................. zwanym w dalszej części umowy Cedentem, a .................................................... zamieszkałym w ..........................................., legitymującym się dowodem osobistym serii ........................ numer .........................., PESEL .................. zwanym w dalszej części umowy Cesjonariuszem.


§1

Cedent przenosi wierzytelność mu przysługującą z tytułu umowy ............................... z dnia .............................. zawartej z ......................................................................... zamieszkałym w ................................................................... w kwocie .............. (słownie: .............................................), wymagalną od dnia ................................. na Cesjonariusza. Wraz z wierzytelnością na Cesjonariusza przechodzą wszystkie zabezpieczenia tej wierzytelności.

§2

  • 1. Cedent oświadcza, że wymieniona w §1 wierzytelność jest bezsporna i wolna od jakichkolwiek obciążeń, nie jest również przedawniona.
  • 2. Cedent oświadcza, że nie podpisywał z dłużnikiem umowy o zakazie przenoszenia wierzytelności.
§3

1. Cesjonariusz w zamian za wyżej opisaną wierzytelność zapłaci Cedentowi kwotę tej wierzytelności pomniejszoną o .................. % (słownie: .............................)
2. Zapłata zostanie uiszczona w następujący sposób: ....................................., w terminie ........................................................ .

§4

Cedent obowiązany jest niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, powiadomić na swój koszt dłużnika o zmianie wierzyciela, oraz o nowym miejscu spełnienia świadczenia.

§5

Cedent przekaże Cesjonariuszowi wszelkie dokumenty i informacje konieczne do skutecznego dochodzenia wierzytelności.

§6

Cedent nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika.


§7

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§8

Spory mogące powstać w wyniku realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Cesjonariusza.

§9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jedną dla dłużnika.

...........................
Podpis Cedenta

...……………………
Podpis Cesjonariusza


Pliki do pobrania: