Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Przykład bardzo ogólnej umowy najmu lokalu mieszkalnego – mieszkania, którą można się wzorować tworząc swoją umowę. Poniżej wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego do pobrania w plikach .doc i .pdf.
 

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Umowa zawarta w …dniu……………….. r. w …………………………….(miasto) pomiędzy:……………………. (dane wynajmującego), zamieszkałym w ………………………. (adres wynajmującego) legitymującym się dowodem osobistym numer ………………. (nr i seria), zwanym dalej Wynajmującym, a ……………………, zamieszkałym w ………………….. (miasto) legitymującym się dowodem osobistym nr …………………. (nr i seria) zwanym dalej Najemcą.

§1

1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr …….. w budynku nr ……….. przy ulicy ………………………… w mieście ………………… dla którego w …………………………… …………………………………. (siedziba sądu) prowadzona jest księga wieczysta o numerze ………….

2. Lokal mieszkalny, o którym mowa w ustępie pierwszym składa się z …………………. (liczba i rodzaj pomieszczeń). Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi ……….. m2.

3. W skład wyposażenia mieszkania wchodzą: 

…………………………

…………………………

…………………………

§2

Wynajmujący oddaje najemcy do używania w celach mieszkaniowych cały lokal mieszkalny, o którym mowa w §1 umowy, na okres …………… miesięcy/lat z dniem …………… .

§3

1. Najemca zobowiązany jest opłacać czynsz w wysokości ………… zł (słownie: …………………złotych) miesięcznie do…… dnia każdego miesiąca do rąk Wynajmującego, lub na rachunek bankowy nr …………………………………. w…………………………. (nazwa banku).

2. Ponadto Najemca zobowiązany jest do uiszczania wszelkich opłat wynikających z eksploatacji mediów w mieszkaniu bezpośrednio dostawcom mediów na podstawie dostarczanych rachunków. Jeżeli koszty z tego tytułu poniesie Wynajmujący, Najemca zobowiązany jest do ich zwrotu w ciągu …… dni od otrzymania stosownego żądania.

§4

1. W momencie zawarcia umowy Najemca przekazuje Wynajmującemu kwotę ……… zł (słownie:……………… złotych) tytułem kaucji zabezpieczającej ewentualne przyszłe roszczenia Wynajmującego wobec Najemcy związane z niniejszą umową.

2. Wynajmujący zobowiązany jest zwrócić całą kaucję Najemcy w ciągu …… dni od wygaśnięcia niniejszej umowy po potrąceniu odpowiednich kwot należnych Wynajmującemu z tytułu roszczeń przysługujących mu w dniu opuszczenia mieszkania przez Najemcę, a w szczególności z tytułu niezapłaconego czynszu, odsetek za nieterminowe płatności czynszu oraz wyrządzonych przez Najemcę szkód w mieszkaniu.

§5

Najemca nie ma prawa oddawać do bezpłatnego używania, ani podnajmować mieszkania, ani jego części osobom trzecim.

§6

1. Najemca może dokonywać zmian lub adaptacji budowlanych w mieszkaniu wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Wynajmującego i w zakresie przez niego zaakceptowanym.

2. Wynajmujący jest zobowiązany zwrócić połowę wykazanych stosownymi rachunkami kosztów zmian budowlanych dokonanych za jego pisemną zgodą i w jej granicach. Zwrot ten nastąpi w terminie do …… dni od dnia wydania mu mieszkania.

3. Jeżeli Najemca dokona zmian lub adaptacji budowlanych bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, Wynajmujący może zażądać od Najemcy przywrócenia stanu poprzedniego lokalu mieszkalnego oraz zapłaty kary umownej w wysokości …… procent jednego czynszu.

§7

Nakłady wynikające ze zwykłego użytkowania mieszkania obciążają Najemcę. Są to w szczególności: niewielkie naprawy podłóg, drzwi i okien, instalacji i urządzeń technicznych; malowanie ścian, konserwacja podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych lokalu.

§8

Najemca ma obowiązek udostępnić mieszkanie Wynajmującemu i odpowiednim służbom w celu usunięcia powstałej awarii powodującej szkodę, lub bezpośrednio grożącej powstaniu szkody.

§9

Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę najmu na piśmie w terminie jednego miesiąca na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli Najemca:

1. mimo pisemnego upominania ciągle używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem, albo zaniedbuje obowiązki dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez

mieszkańców bloku, albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, utrudniając innym mieszkańcom korzystanie z innych lokali, lub

2. zwleka z zapłatą czynszu lub uiszczaniem innych opłat za używanie lokalu co najmniej za …… pełne okresy płatności pomimo pisemnego uprzedzenia go o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego

3. wynajął, podnajął albo oddał do używania lokal lub jego część bez pisemnej zgody Wynajmującego.

§ 10

Najemca ma prawo wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeśli mieszkanie ma wady zagrażające zdrowiu Najemcy lub jego domowników.

§ 11

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., nr 31, poz. 266 ze zm.).

3. Umowę sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

(Podpis Wynajmującego)

(Podpis Najemcy)

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Dlaczego Skorzystanie z Naszego Darmowego Wzoru Umowy Najmu Lokalu Mieszkalnego to Doskonały Wybór?

Wprowadzenie

Umowa najmu lokalu mieszkalnego to jedno z najważniejszych dokumentów zarówno dla wynajmującego, jak i najemcy. Nie tylko określa ona prawa i obowiązki obu stron, ale również służy jako zabezpieczenie w przypadku ewentualnych konfliktów czy nieporozumień. Stworzenie precyzyjnej i kompleksowej umowy może być jednak wyzwaniem. Na szczęście, z naszym darmowym wzorem, proces ten staje się niezwykle prosty i efektywny.

Dlaczego Wybrać Nasz Wzór?

Pełne Zabezpieczenie i Zgodność z Prawem

Nasz wzór został opracowany przez prawników specjalizujących się w prawie nieruchomości i jest w pełni zgodny z obowiązującą w Polsce legislacją. Zawiera wszystkie kluczowe elementy, takie jak wysokość czynszu, okres wynajmu, zasady korzystania z lokalu, a także ewentualne kary umowne.

Oszczędność Czasu

Pisanie umowy najmu od zera to proces, który może pochłonąć mnóstwo czasu. Nasz gotowy wzór to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą zaoszczędzić czas i energię, jednocześnie mając pewność, że ich umowa jest kompletna i precyzyjna.

Łatwość Edycji i Personalizacji

Nasz wzór dostępny jest w formatach PDF i DOC, co umożliwia łatwe wprowadzenie wszelkich zmian i adaptacje do indywidualnych potrzeb. Każda klauzula jest jasno sformułowana i łatwa do zrozumienia, co ułatwia szybkie i dokładne dostosowanie umowy do Twojej sytuacji.

Zero Kosztów i Pełna Dostępność

Umowa jest dostępna do pobrania za darmo, w każdym momencie. Nie ma żadnych ukrytych kosztów ani zobowiązań. Darmowy dostęp do profesjonalnego wzoru to ogromna zaleta, szczególnie dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z wynajmem nieruchomości.

Podsumowanie

Wynajem lokalu mieszkalnego to poważna decyzja, która wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Nasz darmowy wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego jest kompleksowym narzędziem, które ułatwi Ci życie i da pewność, że wszystko jest dobrze zorganizowane i zabezpieczone. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym wynajmującym, czy też dopiero zaczynasz swoją przygodę z wynajmem, nasz wzór to niezbędny element, który zapewni Ci spokój i bezpieczeństwo. Skorzystaj z naszej oferty i zadbaj o swoje interesy w sposób profesjonalny i rzetelny.

Share This