Przykład bardzo ogólnej umowy najmu lokalu mieszkalnego - mieszkania, którą można się wzorować tworząc swoją umowę. Poniżej wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego do pobrania w plikach .doc i .pdf.

 

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Umowa zawarta w ...dniu.................... r. w ..................................(miasto) pomiędzy:......................... (dane wynajmującego), zamieszkałym w ............................ (adres wynajmującego) legitymującym się dowodem osobistym numer ................... (nr i seria), zwanym dalej Wynajmującym, a ........................, zamieszkałym w ....................... (miasto) legitymującym się dowodem osobistym nr ...................... (nr i seria) zwanym dalej Najemcą.

§1

1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr ........ w budynku nr ........... przy ulicy .............................. w mieście ..................... dla którego w ................................. ........................................ (siedziba sądu) prowadzona jest księga wieczysta o numerze .............

2. Lokal mieszkalny, o którym mowa w ustępie pierwszym składa się z ...................... (liczba i rodzaj pomieszczeń). Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi ........... m2.

3. W skład wyposażenia mieszkania wchodzą: 

..............................

..............................

..............................

§2

Wynajmujący oddaje najemcy do używania w celach mieszkaniowych cały lokal mieszkalny, o którym mowa w §1 umowy, na okres ............... miesięcy/lat z dniem ............... .

§3

1. Najemca zobowiązany jest opłacać czynsz w wysokości ............ zł (słownie: .....................złotych) miesięcznie do...... dnia każdego miesiąca do rąk Wynajmującego, lub na rachunek bankowy nr ........................................ w............................... (nazwa banku).

2. Ponadto Najemca zobowiązany jest do uiszczania wszelkich opłat wynikających z eksploatacji mediów w mieszkaniu bezpośrednio dostawcom mediów na podstawie dostarczanych rachunków. Jeżeli koszty z tego tytułu poniesie Wynajmujący, Najemca zobowiązany jest do ich zwrotu w ciągu ...... dni od otrzymania stosownego żądania.

§4

1. W momencie zawarcia umowy Najemca przekazuje Wynajmującemu kwotę ......... zł (słownie:.................. złotych) tytułem kaucji zabezpieczającej ewentualne przyszłe roszczenia Wynajmującego wobec Najemcy związane z niniejszą umową.

2. Wynajmujący zobowiązany jest zwrócić całą kaucję Najemcy w ciągu ...... dni od wygaśnięcia niniejszej umowy po potrąceniu odpowiednich kwot należnych Wynajmującemu z tytułu roszczeń przysługujących mu w dniu opuszczenia mieszkania przez Najemcę, a w szczególności z tytułu niezapłaconego czynszu, odsetek za nieterminowe płatności czynszu oraz wyrządzonych przez Najemcę szkód w mieszkaniu.

§5

Najemca nie ma prawa oddawać do bezpłatnego używania, ani podnajmować mieszkania, ani jego części osobom trzecim.

§6

1. Najemca może dokonywać zmian lub adaptacji budowlanych w mieszkaniu wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Wynajmującego i w zakresie przez niego zaakceptowanym.

2. Wynajmujący jest zobowiązany zwrócić połowę wykazanych stosownymi rachunkami kosztów zmian budowlanych dokonanych za jego pisemną zgodą i w jej granicach. Zwrot ten nastąpi w terminie do ...... dni od dnia wydania mu mieszkania.

3. Jeżeli Najemca dokona zmian lub adaptacji budowlanych bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, Wynajmujący może zażądać od Najemcy przywrócenia stanu poprzedniego lokalu mieszkalnego oraz zapłaty kary umownej w wysokości ...... procent jednego czynszu.

§7

Nakłady wynikające ze zwykłego użytkowania mieszkania obciążają Najemcę. Są to w szczególności: niewielkie naprawy podłóg, drzwi i okien, instalacji i urządzeń technicznych; malowanie ścian, konserwacja podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych lokalu.

§8

Najemca ma obowiązek udostępnić mieszkanie Wynajmującemu i odpowiednim służbom w celu usunięcia powstałej awarii powodującej szkodę, lub bezpośrednio grożącej powstaniu szkody.

§9

Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę najmu na piśmie w terminie jednego miesiąca na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli Najemca:

1. mimo pisemnego upominania ciągle używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem, albo zaniedbuje obowiązki dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez

mieszkańców bloku, albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, utrudniając innym mieszkańcom korzystanie z innych lokali, lub

2. zwleka z zapłatą czynszu lub uiszczaniem innych opłat za używanie lokalu co najmniej za ...... pełne okresy płatności pomimo pisemnego uprzedzenia go o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego

3. wynajął, podnajął albo oddał do używania lokal lub jego część bez pisemnej zgody Wynajmującego.

§ 10

Najemca ma prawo wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeśli mieszkanie ma wady zagrażające zdrowiu Najemcy lub jego domowników.

§ 11

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., nr 31, poz. 266 ze zm.).

3. Umowę sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

(Podpis Wynajmującego)

(Podpis Najemcy)

[kkstarratings]