Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Umowa zlecenie

Przykład umowy zlecenie, którą można się wzorować tworząc swoją umowę. Poniżej wzór umowy zlecenie do pobrania w plikach .doc i .pdf.
 

Umowa zlecenie

Zawarta w dniu ………………….. w ………………………….. (Miejscowość) pomiędzy ………………………………………….  reprezentowanym przez Panią / Pana …………………………………….., zwanym dalej Zleceniodawcą a Panią / Panem ………………………….. zamieszkałym w ………………… legitymującym się dokumentem tożsamości …………………….. (rodzaj dokumentu, numer, seria) zwanym dalej Zleceniobiorcą.

§1

Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca wykonanie, a Zleceniobiorca wykonuje w sposób samodzielny następujące prace:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Zleceniobiorca wykona powierzone prace z dołożeniem należytej staranności.

§2

Za wykonanie zleconych prac określonych w § 1 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ………………………………………… słownie …………………………………………

§ 3

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej, chyba że Zleceniodawca wyrazi na to pisemną zgodę. W takich okolicznościach Zleceniobiorca zobowiązany jest natychmiast zawiadomić Zleceniodawcę o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy. 

§4

Umowa zostaje zawarta na okres ………….. miesięcy/lat.

§5

Każda ze stron może niniejszą umowę wypowiedzieć zachowując  ………………… tygodniowy / miesięczny okres wypowiedzenia.

§6

Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych.

§7

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o umowie zlecenia.

§8

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

 

(Podpis Zleceniodawcy)

(Podpis Zleceniobiorcy)

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Dlaczego Skorzystanie z Naszych Darmowych Wzorów Umów Zlecenie i Innych Umów Jest Niezbędnym Krokiem dla Twojego Biznesu i Stabilności Zawodowej?

Wstęp

Rynkowy krajobraz jest pełen różnych form współpracy, a jedną z najpopularniejszych w Polsce jest umowa zlecenie. Czy to w kontekście działalności jednoosobowej, czy współpracy z korporacją, solidne i dobrze sformułowane umowy są fundamentem bezpieczeństwa prawnego i stabilności finansowej. Nasze darmowe wzory umów, w tym umów zlecenie, są narzędziem, które każdy profesjonalista i przedsiębiorca powinien mieć w swoim arsenale.

Co Zyskujesz, Korzystając z Naszych Wzorów?

Jasność i Precyzja

Umowy, szczególnie te związane z zarobkami i odpowiedzialnościami, muszą być jasne i precyzyjne. Nasze wzory są tworzone przez doświadczonych prawników i ekspertów w dziedzinie prawa pracy, co gwarantuje ich zgodność z obowiązującymi przepisami.

Oszczędność Czasu

Zamiast spędzać godziny na studiowaniu różnych aspektów prawa i próbach samodzielnego tworzenia umowy, skorzystaj z naszych gotowych wzorów. Oszczędzisz tym samym czas, który możesz przeznaczyć na rozwijanie swojego biznesu czy zdobywanie nowych umiejętności.

Uniwersalność i Możliwość Personalizacji

Nasze wzory są uniwersalne i można je łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb. Dzięki formatom PDF i DOC, każdy element umowy można edytować, dopasowując go do konkretnej sytuacji czy wymagań.

Bezpieczeństwo Prawne

Skorzystanie z profesjonalnych wzorów umów znacząco zwiększa Twoje bezpieczeństwo prawne. Wzory te uwzględniają wszystkie niezbędne klauzule i zapisy, co minimalizuje ryzyko niejasności, sporów czy problemów prawnych w przyszłości.

Dostępność i Koszty

Wszystkie nasze wzory umów są dostępne online 24/7 i są całkowicie darmowe. Nie musisz się martwić o dodatkowe opłaty czy ukryte koszty – skorzystanie z naszych zasobów jest absolutnie bezpłatne.

Podsumowanie

Nie ma wątpliwości, że dobrze przygotowana umowa jest jednym z kluczowych elementów sukcesu zawodowego i biznesowego. Dzięki naszym darmowym wzorom umów, w tym umów zlecenie, zyskujesz pewność i bezpieczeństwo, jakie daje profesjonalnie przygotowany dokument. Jest to narzędzie, które ułatwi Ci nawigację przez zawiłości prawa pracy i prawo zobowiązań, dając solidną podstawę do budowania długotrwałych i korzystnych relacji zawodowych. Nie czekaj i skorzystaj z naszych darmowych wzorów umów już teraz!

Share This