Przykład umowy zlecenie, którą można się wzorować tworząc swoją umowę. Poniżej wzór umowy zlecenie do pobrania w plikach .doc i .pdf.

 

Umowa zlecenie

Zawarta w dniu ....................... w ................................ (Miejscowość) pomiędzy .................................................  reprezentowanym przez Panią / Pana ............................................, zwanym dalej Zleceniodawcą a Panią / Panem ................................ zamieszkałym w ..................... legitymującym się dokumentem tożsamości .......................... (rodzaj dokumentu, numer, seria) zwanym dalej Zleceniobiorcą.

§1

Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca wykonanie, a Zleceniobiorca wykonuje w sposób samodzielny następujące prace:

................................................

................................................

................................................

Zleceniobiorca wykona powierzone prace z dołożeniem należytej staranności.

§2

Za wykonanie zleconych prac określonych w § 1 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ................................................ słownie ................................................

§ 3

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej, chyba że Zleceniodawca wyrazi na to pisemną zgodę. W takich okolicznościach Zleceniobiorca zobowiązany jest natychmiast zawiadomić Zleceniodawcę o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy. 

§4

Umowa zostaje zawarta na okres .............. miesięcy/lat.

§5

Każda ze stron może niniejszą umowę wypowiedzieć zachowując  ..................... tygodniowy / miesięczny okres wypowiedzenia.

§6

Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych.

§7

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o umowie zlecenia.

§8

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

 

(Podpis Zleceniodawcy)

(Podpis Zleceniobiorcy)

 

[kkstarratings]