Przykładowy wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

............................. dnia ..............................

Kierownik Urzędu Rejonowego

w ...............................................

Wnioskodawca:

........................................................

zam. ...............................................

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) zwracam się z prośbą o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, która znajdować się będzie w …………………………………….. przy ul. ……………………………………. .

Inwestycję planuję zrealizować na stanowiącej moją własność działce budowlanej

nr............................... położonej w …………………………………………………………. .

 

 

...................................................

         Podpis

 

Załączniki:

- projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi,

- odpis księgi wieczystej KW nr............................., prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ........................................,

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr ..................z dnia .................. wydana przez ......................,

- wyrys z mapy ewidencji gruntów wraz z wykazem nazwisk i adresów właścicieli działek .sąsiednich. 

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
Oceń pismo