edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowy wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
..................... dnia ............................


Kierownik Urzędu Rejonowego
w ...............................................


Wnioskodawca:
........................................................
zam. ...............................................
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowęNa podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) zwracam się z prośbą o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, która znajdować się będzie w …………………………………….. przy ul. ……………………………………. .
Inwestycję planuję zrealizować na stanowiącej moją własność działce budowlanej
nr............................... położonej w …………………………………………………………. .
...................................................
Podpis

Załączniki:
- projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi,
- odpis księgi wieczystej KW nr............................., prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ........................................,
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr ..................z dnia .................. wydana przez ......................,
- wyrys z mapy ewidencji gruntów wraz z wykazem nazwisk i adresów właścicieli działek .sąsiednich.