Przykładowy wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

............................. dnia ..............................

Kierownik Urzędu Rejonowego

w ...............................................

Wnioskodawca:

........................................................

zam. ...............................................

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

W oparciu o art. 55, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu ………………………………………………… , znajdującego się w …………………………… przy ul. …………………………………….. . Który został wzniesiony na podstawie decyzji nr …………………….. z dnia …………………. o pozwoleniu na budowę.

 

 

................................................

    Podpis

 

Załączniki:

1. oryginał dziennika budowy,

2. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

3. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

4. protokoły badań i sprawozdań,

5. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

6. dowody zawiadomienia Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

 

Oceń pismo