Przykładowy wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

............................. dnia ..............................

Prezydent Miasta …………………
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
Urzędu Miasta
w ………………………….

Wnioskodawca: ……………………………
……………………………
……………………………

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste

Na zasadzie art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami zwracam się z wnioskiem o:
- przeniesienie nieodpłatnie na moją osobę własności garażu nr 21, położonego w ………………………………. przy ulicy ……………………………, jako wybudowanego z własnych środków.
- oddanie znajdującego się pod nim gruntu o powierzchni ………….. m2 w użytkowanie wieczyste.

Uzasadnienie

Na mocy decyzji z dnia …………………. mój ojciec ……………………………… uzyskał pozwolenie na budowę garażu w ………………………… przy ulicy …………………. .
W dniu ………………………. podpisano umowę na dzierżawę garażu pomiędzy moim ojcem ……………………… a ZGM w …………………………. na okres 10 lat. Po upływie tej daty umowę słownie przedłużono aż do dnia dzisiejszego.
Decyzją Miejskiej Rady Narodowej z dnia ………………… roku wydano decyzję na użytkowanie przedmiotowego garażu przez mojego ojca.
Pismem z dnia …………………… ZGM w ………………………….. potwierdziło , że przekazano budynek w postaci garażu na moją rzecz.
Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

………………………..
podpis

 

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
Oceń pismo