Przykład wezwania do zapłaty czynszu. Poniżej  dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.

............................. dnia ..............................

Adresat:................................

 

Wezwanie do zapłaty czynszu

Szanowni Państwo,

Niniejszym pismem wzywa się Państwa do niezwłocznego uregulowania należności z tytułu opłaty za czynsz za okres od dnia …………………………. do dnia ………………………..…., co stanowi łączną kwotę ………………………… PLN. Kwota ta jest sumą za zaległe opłaty za najmowane powierzchni biurowych zgodnie z umową zawartą w dniu ............................... .

W przypadku nieuiszczenia należnej kwoty w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, sprawa zostanie przekazana na drogę sądową z wnioskiem o natychmiastowe rozwiązanie umowy najmu.

Po dniu ………….. umowa najmu nie zostanie przedłużona.

 

Z poważaniem,

....................................................

(podpis)

 

[kkstarratings]