Przykład Oświadczenia członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Oświadczenie wymagane podczas ubiegania się o zasiłek.

Poniżej na stronie znajduje się samo oświadczenie. pod nim do ściągnięcia wersja oświadczenia bez pouczeń i z pouczeniami w wersjach doc i pdf.

............................. dnia ..............................

Adresat:................................

 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU, KTÓRY ZOSTAŁ UZYSKANY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

Oświadczam, że w roku kalendarzowym............................................................... uzyskałam/em dochód      w wysokości     zł .............. gr

z tytułu:

1. utrzymywania się z gospodarstwa rolnego   ............................. 

(powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych ................. )

2. .. ……………………

3. ...............................................        

 

...............................................                                                               ...............................................

miejscowość, data                                                                               podpis osoby składającej oświadczenie

Wersja dokumentu bez pouczenia:

 

 

Wersja dokumentu z pouczeniem:

 

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
Oceń pismo