Oświadczenie przydatne dla osób ubiegających się o specjalny dodatek mieszkaniowy. Proszę zwrócić uwagę, że jest w nim mowa o odpowiedzialności karnej - jest to środek, który ma na celu zapobieganie wyłudzeniom - osoba składająca oświadczenie wie, że za wyłudzenie może zostać pociągnięta to odpowiedzialności. Na końcu oświadczenia najlepiej jest dodać także oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

 

Miasto, dnia ____________________

OŚWIADCZENIE

wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie specjalnego dodatku mieszkaniowego

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, iż ja i członkowie mojego gospodarstwa domowego:

•figurujemy w ewidencji działalności gospodarczej       [TAK / NIE]

•korzystamy z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w formie: 

zasiłku stałego   [TAK / NIE]

zasiłku okresowego    [TAK / NIE]

zasiłku celowego   [TAK / NIE]

(podpis wnioskodawcy)

 

Oświadczenie do dodatku mieszkaniowego
Oceń pismo