Oświadczenie inwestora po ukończeniu robót na budowie. Przykładowe oświadczenie do dowolnego użytku. Poniżej dokument dostępny w plikach .doc i .pdf.

............................. dnia ..............................

Adresat:................................

 

…………………

Inwestor

OŚWIADCZENIE INWESTORA

Oświadczam, że po zakończeniu robót budowlanych:

................................................................................................

 (nazwa inwestycji, adres, nr ewidencyjny działki, obręb)

Zgodnie z wymogami art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

zawiadomiłem

o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania:

1)  Państwowa Inspekcję Sanitarną w dniu ..............................................., (adres powiadomionej instytucji) 

2)  Państwową Inspekcję Pracy w dniu ...................................................., (adres powiadomionej instytucji)

3) Państwową Straż Pożarną w dniu......................................................., (adres powiadomionej instytucji)

Żaden z organów nie zgłosił sprzeciwu w terminie 14 dni od daty jego zawiadomienia.

 

........................... 

Podpis inwestora

 

[kkstarratings]