edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przykładowe oświadczenie, które może być potrzebne aby uzyskać na przykład pozwolenie na budowę. Poniżej w plikach pdf i doc ładnie sformatowane oświadczenie wraz z objaśnieniami niemal gotowe do druku.
OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Ja, niżej podpisany(a) ………… legitymujący(a) się dowodem osobistym …………
urodzony(a) dnia ……… w ……… zamieszkały(a) w ……………

po zapoznaniu się z art.32 ust.4 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami),
oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i)
…………… (nr działki) ………………… (w obrębie ewidencyjnym) …………… (w jednostce ewidencyjnej)

na cele budowlane, wynikające z tytułu:
1) własności,
2) współwłasności, ……………… (dane współwłaścicieli)
oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia: ……………………
3) użytkowania wieczystego ……………
4) trwałego zarządu ……………
5) ograniczonego prawa rzeczowego (tytuł) ……………
6) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych ……………
7) wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane …………
Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia: …………
do reprezentowania osoby prawnej: …………
upoważniające mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

(miejscowość, data)
(podpis)Pliki do pobrania: