Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przykładowe oświadczenie, które może być potrzebne aby uzyskać na przykład pozwolenie na budowę. Poniżej w plikach pdf i doc ładnie sformatowane oświadczenie wraz z objaśnieniami niemal gotowe do druku.
 

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Ja, niżej podpisany(a) …………  legitymujący(a) się dowodem osobistym …………

urodzony(a) dnia ……… w ……… zamieszkały(a) w ……………

po zapoznaniu się z art.32 ust.4 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami),

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i)

…………… (nr działki) ………………… (w obrębie ewidencyjnym) …………… (w jednostce ewidencyjnej)

na cele budowlane, wynikające z tytułu:

1) własności,

2) współwłasności,            ……………… (dane współwłaścicieli)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia: ……………………

3) użytkowania wieczystego ……………

4) trwałego zarządu ……………

5) ograniczonego prawa rzeczowego (tytuł) ……………

6) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych ……………

7) wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane …………

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia: …………

do reprezentowania osoby prawnej: …………

upoważniające mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

 

(miejscowość, data)

(podpis)

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Oświadczenie o Posiadanym Prawie do Dysponowania Nieruchomością na Cele Budowlane: Kluczowy Krok w Procesie Budowlanym

Każdy, kto planuje przystąpienie do realizacji inwestycji budowlanej, musi wykazać, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jest to formalny wymóg, który musi być spełniony przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych. Bez tego oświadczenia, postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę może zostać zawieszone lub też odmówione.

Dlaczego Warto Skorzystać z Naszego Wzoru?

1. Bezpieczeństwo Prawne: Nasz wzór oświadczenia jest przygotowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i zawiera wszystkie istotne elementy, co gwarantuje jego prawidłowość i skuteczność.

2. Jasność i Zrozumiałość: Formularz jest zaprojektowany w sposób, który jest jasny i zrozumiały. Dzięki temu, możesz być pewny, że Twoje oświadczenie będzie czytelne i zrozumiałe dla wszystkich stron postępowania.

3. Elastyczność i Uniwersalność: Wzór jest tak skonstruowany, że pasuje do różnych sytuacji i różnych rodzajów nieruchomości – od gruntów rolno-budowlanych po komercyjne nieruchomości.

4. Dostępność: Oferujemy ten wzór bezpłatnie, dzięki czemu możesz zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze.

Jak Skorzystać z Naszego Wzoru?

1. Pobranie Wzoru: Wzór jest dostępny w różnych formatach, co ułatwia jego wykorzystanie. Wystarczy go pobrać i wydrukować.

2. Wypełnienie Wzoru: Formularz zawiera pola, które trzeba wypełnić, w tym informacje dotyczące nieruchomości i jej właściciela lub osoby uprawnionej do jej dysponowania.

3. Złożenie Oświadczenia: Po wypełnieniu i podpisaniu, oświadczenie należy złożyć w odpowiednim urzędzie, w którym prowadzone jest postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę.

4. Archiwizacja: Zalecamy przechowywanie kopii oświadczenia dla celów ewentualnych późniejszych potrzeb lub kontroli.

Podsumowanie

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to niezbędny dokument w procesie związanym z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Nie tylko zabezpiecza on interesy inwestora, ale również jest wymogiem formalnym, który musi być spełniony. Dzięki naszemu wzorowi, możesz w łatwy i szybki sposób zrealizować to zadanie, mając pewność, że spełniasz wszystkie wymogi formalne i prawne.

Share This