Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przykładowe oświadczenie, które może być potrzebne aby uzyskać na przykład pozwolenie na budowę. Poniżej w plikach pdf i doc ładnie sformatowane oświadczenie wraz z objaśnieniami niemal gotowe do druku.

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Ja, niżej podpisany(a) …………  legitymujący(a) się dowodem osobistym …………

urodzony(a) dnia ……… w ……… zamieszkały(a) w ……………

po zapoznaniu się z art.32 ust.4 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami),

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i)

…………… (nr działki) ………………… (w obrębie ewidencyjnym) …………… (w jednostce ewidencyjnej)

na cele budowlane, wynikające z tytułu:

1) własności,

2) współwłasności,            ……………… (dane współwłaścicieli)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia: ……………………

3) użytkowania wieczystego ……………

4) trwałego zarządu ……………

5) ograniczonego prawa rzeczowego (tytuł) ……………

6) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych ……………

7) wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane …………

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia: …………

do reprezentowania osoby prawnej: …………

upoważniające mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

 

(miejscowość, data)

(podpis)

 

[kkstarratings]