Przykład i wzór Oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z przepisami BHP, którym można się wzorować przy pisaniu własnych oświadczeń. Poniżej  dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.

............................. (imię i nazwisko pracownika)

............................. (stanowisko)

............................. dnia ..............................

Adresat:................................

 

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami BHP

Niniejszym oświadczam że w związku z podjęciem pracy w: …………… na stanowisku:…………… zostałem przeszkolony i zapoznałem się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), ochrony przeciwpożarowej, wraz z posługiwaniem się gaśnicami przeciwpożarowymi oraz sprzętem ochrony osobistej (indywidualnej).

Zapoznałem się w szczególności z następującymi normami prawa z zakresu bhp:

  • 1. artykułem 211 Kodeksu pracy określającym obowiązki pracownika z zakresu bhp, 
  • 2. artykułem 211 Kodeksu pracy nakładającym obowiązki na osoby kierujące pracownikami w tym powinność egzekwowania od podwładnych stosowania środków ochrony indywidualnej, 
  • 3. artykułem 211 Kodeksu pracy regulującym sankcje za nieprzestrzeganie przepisów bhp, 
  • 4. artykułem 211 Kodeksu pracy zakazującym pracodawcy dopuszczenie do pracy pracownika bez środków ochrony oraz odzieży i obuwia roboczego. 

…………………

(Nazwisko, imię, stanowisko i podpis osoby pouczającej) 

…………………

(podpis pracownika)

 

 

[kkstarratings]