Przykładowe odwołanie prokury, którym można się wzorować tworząc swój dokument. Może także służyć jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

 

ODWOŁANIE PROKURY

Ja ………………………………………………… poniżej podpisana jako prezes spółki ……………………………………………………………………………………. z siedzibą
w miejscowości ……………………………………………………………… przy ulicy …………………………….. z dniem …………………… odwołuję prokurę Panu     ……………………………………………………………………………….. zamieszkałemu 
w miejscowości ……………………………………………………………..  przy ulicy ………………………………… legitymującego się dowodem osobistym seria .............. nr .......................................................... wydanym przez ……………………………………… . 

Decyzja ta jest ostateczna.

………………………………..

czytelny podpis

 

Odwołanie prokury
Oceń pismo