Przykładowe pełnomocnictwo administracyjne, którym można się wzorować tworząc swój dokument. Może także służyć jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

 

PEŁNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE

Ja niżej podpisany ……………………………………………………………….
w dniu ............................................ upoważniam Pana(ią) ............................................................  zamieszkałego w miejscowości …………………………………………… przy ulicy ……………………………………………………… , legitymującego  się dowodem osobistym seria .....................nr .................................................................. wydanym przez .............................................................................................................................................. do podejmowania działań w moim imieniu przed wszelkimi organami administracji samorządowej oraz państwowej, publicznej oraz podatkowej. Działania te dotyczą wszelkich sprawach, w których występuję jako strona.

 

.......................................................

podpis

 

[kkstarratings]