Przykładowe pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej, którym można się wzorować tworząc swój dokument. Może także służyć jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

 

PEŁNOMOCNICTWO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI CYWILNEJ 

My, poniżej podpisani, od dnia ………………………………………………………….. udzielamy pełnego pełnomocnictwa:
Panu ……………………………………………………………………………………. zamieszkałemu w miejscowości …………………………………………….. przy ulicy ……………………………………………………….. legitymującego się dowodem osobistym seria ……………….…….. nr ………………………………………………….. wydanym przez ………………………………………………………………………………….. do prowadzenia w naszym imieniu spraw spółki cywilnej ……………………………………………………… która została powołana na mocy umowy spółki zawartej w dniu ……………………………..
w miejscowości ……………………………………………………………….. pomiędzy niżej wymienionymi osobami, a.................................................................................

Pełnomocnik, który został ustanowiony ma prawo do wyznaczenia kolejnego Mocodawcy dla pełnomocnika.

.....................................................

podpis

 

Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej
Oceń pismo