edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowe podanie o alimenty na dziecko, którym można się wzorować tworząc swój dokument. Może także służyć jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
…….……………………..
(miejscowość i data)Sąd Rejonowy

w ………….………..

Wydział Rodzinny i Nieletnich

Powód: małoletni(-a) ………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) PESEL: ………………………….. reprezentowany przez matkę/ojca  .............................. PESEL: …………..……….…………. zam. ………………………………………………………………..………………..….…………… (adres zamieszkania)

Pozwany(-a): …………………………………., (imię i nazwisko)  zam. ……………………………………………..  (adres zamieszkania)
                                              
Wartość przedmiotu sporu: ……….…………. zł. (roczna wartość alimentów)PODANIE O ALIMENTY

W imieniu małoletniego(-j) powoda(-ki) ……………………………………… wnoszę o:
1) zasądzenie od pozwanego(-j) ………………….………………… na rzecz małoletniego(j) …………………………………………… tytułem alimentów kwoty ……………………… zł miesięcznie, płatnej do rąk matki/ojca małoletniego(-j) …………………….……………… poczynając od dnia ……..…..……….; płatnej do …………………..…..-go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;
2) wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego(-j) na rozprawę;
3) nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności;
4) zasądzenie od pozwanego(-ej) kosztów procesu.
Uzasadnienie


Małoletni powód …………………………. urodził się w dniu ………………………
w miejscowości ……………………. jest synem pozwanego ……………………………… .
W załączeniu jako odwód akt urodzenia dziecka.
Od dnia narodzin dziecka pozwany unika kontaktu z potomkiem, nie łoży na jego utrzymanie. Ojciec dziecka pracuje dorywczo w firmie ………………………. w miejscowości ………………………….. na stanowisku …………………………… . Nie jestem w stanie podać kwoty jego dochodu. Pozwany nie ma innych dzieci na utrzymaniu. Mieszka wraz ze swoim bratem w mieszkaniu po rodzicach. Nigdy nie została ustalona kwota alimentów, ponieważ od narodzin dziecka kontakt z pozwanym jest praktycznie niemożliwy. Małoletni ……………………… uczęszcza do przedszkola za które powódka ponosi opłaty w wysokości ………………. zł, ponadto dziecko uczęszcza na dodatkowe zajęcia z rytmiki oraz zajęcia sportowe za które co miesiąc powódka ponosi opłatę w wysokości ………………. zł. Ponadto małoletni ma zdiagnozowaną chorobę …………………………., w związku z czym należy wykupywać drogie i specjalistyczne leki. Kilkukrotnie pozwany był informowany o ponoszonych przez powódkę comiesięcznych kosztach utrzymania małoletniego, jednak nigdy żadna należność nie została zwrócona. Co miesiąc na małoletniego powódka przeznacza ………………….. zł. Powódka pracuje w firmie …………………….. w miejscowości …………………………. na stanowisku ……………………. . Miesięczny dochód brutto to …………………… . Powódka wraz z małoletnim mieszka w wynajmowanym mieszkaniu za które ponosi opłatę comiesięczną opłatę w wysokości ……………….., ponadto koszty utrzymania mieszkania to ……………………. zł.
 


                                                  .............................................
(czytelny podpis)            


Załączniki:

  1. pozew i załączniki w 2 egzemplarzach,
  2. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko jest ze związku małżeńskiego,
  3. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - jeżeli dziecko nie pochodzi ze związku małżeńskiego,
  4. zaświadczenie o wysokości dochodów rodzica, który składa wniosek.
  5. rachunki, paragony dotyczące opłat ponoszonych na dzieckoPliki do pobrania: