Przykładowe podanie o egzamin komisyjny na dowolnym etapie edukacyjnym, wraz z krótkim uzasadnieniem. Naszym przykładem można się wzorować tworząc swój dokument. Może służyć także jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………….………………………
(imię i nazwisko)
……………….………………………
(adres do korespondencji)
……………….………………………
(telefon kontaktowy)
……………….………………………
(kierunek studiów / specjalność)
……………….………………………
(studia stacjonarne / niestacjonarne)

Nr albumu ……………………………….

…….……………………..
(miejscowość i data)
……………….………………………
(nazwa uczelni)
……………….………………………
……………….………………………
 

PODANIE O EGZAMIN KOMISYJNY

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego z przedmiotu …………………………………….. prowadzonego przez ……………………………….………….. .

Przystąpiłam/em zarówno do egzaminu sesyjnego jak i poprawkowego, z którego otrzymałam/em ocenę niedostateczną.

Niniejsze podanie motywuję faktem, iż z powodów zdrowotnych, trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej musiałam/em podjąć pracę o charakterze dorywczym. Nadmieniam jednak, iż bardzo zależy mi na kontynuowaniu dalszej edukacji.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. 

Z wyrazami szacunku

……………………………………….

(czytelny podpis studenta)

Decyzja Dziekana / Rektora:

Opiniuję pozytywnie / negatywnie* wniosek studenta.

Proponowany termin egzaminu komisyjnego: 

dzień …………………………………….., godz. ………………..

……………………………………………………… 

data / podpis i pieczęć

 

[kkstarratings]