edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowe podanie o egzamin komisyjny na dowolnym etapie edukacyjnym, wraz z krótkim uzasadnieniem. Naszym przykładem można się wzorować tworząc swój dokument. Może służyć także jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………………………….……….…….
(adres do korespondencji)

……………….…………………………….…………………….
(telefon kontaktowy)
…………………………………..……………
(kierunek studiów / specjalność )

………………………………..………………
(studia stacjonarne / niestacjonarne)


Nr albumu .....................................

…….……………………..
(miejscowość i data)


……………………..…………………………..
(nazwa uczelni)
.….………….…………………………………..
…………………………………………………..
PODANIE O EGZAMIN KOMISYJNY
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego z przedmiotu …………………………………….. prowadzonego przez ……………………………….………….. .
Przystąpiłam/em zarówno do egzaminu sesyjnego jak i poprawkowego, z którego otrzymałam/em ocenę niedostateczną.

Niniejsze podanie motywuję faktem, iż z powodów zdrowotnych, trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej musiałam/em podjąć pracę o charakterze dorywczym. Nadmieniam jednak, iż bardzo zależy mi na kontynuowaniu dalszej edukacji.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.


Z wyrazami szacunku
……………………………………….
(czytelny podpis studenta)

Decyzja Dziekana / Rektora:
Opiniuję pozytywnie / negatywnie* wniosek studenta.
Proponowany termin egzaminu komisyjnego:
dzień ............................................, godz. ……………….................................................................
data / podpis i pieczęćPliki do pobrania: