Przykład podania o urlop dziekański. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

……………….………………………
(imię i nazwisko)
……………….………………………
(adres do korespondencji)
……………….………………………
……………….………………………
(kierunek studiów / specjalność )
……………….………………………
(studia stacjonarne / niestacjonarne)

Nr albumu ……………….………………………

…….……………………..
(miejscowość i data)

……………….………………………
(nazwa uczelni)
……………….………………………
……………….………………………
……………….………………………

 

PODANIE O URLOP DZIEKAŃSKI

Uprzejmie zwracam się z prośbą o wydanie zgody na urlop dziekański w roku akademickim ………. / ……….. w terminie od dnia ……………..……… do dnia …………………………. .

Swój wniosek motywuję faktem, iż z uwagi na trudną sytuację finansową jestem zmuszona/y do podjęcia pracy na pełny etat. W związku z powyższym nie będę w stanie uczęszczać na zajęcia co w dalszym etapie wiąże się z wykreśleniem z listy studentów.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. 

Z wyrazami szacunku

……………………………………….

(czytelny podpis studenta)

Decyzja Dziekana / Rektora:

Opiniuję pozytywnie / negatywnie* wniosek studenta.

............................................................... 

data / podpis i pieczęć

 

Podanie o urlop dziekański
4 (80%) 1 głos[ów]