Przykład podania o urlop wychowawczy. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

……………….………………………
(imię i nazwisko)
……………….………………………
(adres do korespondencji)
……………….………………………
……………….………………………
(telefon kontaktowy)
……………….………………………
(adres e-mail)

…….……………………..
(miejscowość i data)

……………….………………………
(nazwa firmy/instytucji)
……………….………………………
……………….………………………
……………….………………………

 

PODANIE O URLOP WYCHOWAWCZY

Aby zapewnić należytą opieki nad moim dzieckiem:        

.....................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia) 

zwracam się z prośbą o udzielenie mi urlopu wychowawczego w wymiarze ………………
w okresie od dnia ............................................... do dnia ................................................. 

Ponadto nadmieniam, iż do dnia dzisiejszego: 

1. nie korzystałam(em) / korzystałam(em) z urlopu wychowawczego na wymienione dziecko przez .....................................................................................
(liczba tygodni lub miesięcy) 

2. drugi rodzic dziecka korzystał / nie korzystał* z urlopu wychowawczego na wymienione dziecko przez ....................................................................................
(liczba tygodni lub miesięcy) 

……………………………………….

(podpis pracownika)

Oświadczenie drugiego rodzica/opiekuna dziecka 

Deklaruję, iż nie chcę wykorzystać urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku drugiego rodzica (opiekuna) dziecka. 

.................................................... 

(podpis drugiego rodzica/opiekuna dziecka)

 

[kkstarratings]