Przykład podania o warunkowy wpis na semestr, lub wpis do indeksu, bez uzasadnienia. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

……………….………………………
(imię i nazwisko)
……………….………………………
(adres do korespondencji)
……………….………………………
……………….………………………
(kierunek studiów / specjalność )
……………….………………………
(studia stacjonarne / niestacjonarne)

Nr albumu ……………….………………………

…….……………………..
(miejscowość i data)

……………….………………………
(nazwa uczelni)
……………….………………………
……………….………………………
……………….………………………

 

PODANIE O WARUNKOWY WPIS

Zwracam się z uprzejmą prośbą o warunkowe wpisanie mnie na semestr …………………..

roku akademickiego ……………….. / …………………. studiów licencjackich/ magisterskich.

Nie zaliczyłam/em następujących przedmiotów:

  1. ......................................... - przedmiot prowadzony przez ......................................... 
  2. ......................................... - przedmiot prowadzony przez ......................................... 
  3. ......................................... - przedmiot prowadzony przez ......................................... 

Swój wniosek motywuję faktem, iż z powodu trudnej sytuacji materialnej byłem zmuszony podjąć pracę o charakterze dorywczym, co uniemożliwiło mi otrzymanie zaliczenia z powyżej wymienionych przedmiotów.  Nadmieniam jednak, iż bardzo zależy mi na kontynuowaniu dalszej edukacji.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. 

………………………………………….

(czytelny podpis studenta)

 

[kkstarratings]