Przykładowe podanie o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

……………….………………………
(imię i nazwisko)
……………….………………………
(adres do korespondencji)
……………….………………………
……………….………………………
(telefon kontaktowy)
……………….………………………
(adres e-mail)

…….……………………..
(miejscowość i data)

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w ……………………………

 

PODANIE O WYDANIE POZWOLENIA NA POSIADANIE BRONI PALNEJ

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji w …………………………….. o wydanie zezwolenia na posiadanie broni palnej typu ………….………  w ilości sztuk ……………….. . Broń ta użytkowana będzie do celów ………………………………. . 

Niniejszy wniosek uzasadniam tym, iż ………..…………………………………………………. ………………………………………………………………..

DANE PERSONALNE:

……………………………………………………… s./c. …………………………………
(imiona i nazwisko)

………………………………………………………………………..……….……………..
(imię i nazwisko rodowe matki)

………………… urodzony w …………………….., PESEL ……….……………………………
(data urodzenia)

………………………………………………………….……………………………………
(adres zamieszkania/przebywania)

………………………………………………………….………………………………
(adres do korespondencji)

Z poważaniem

…………………………………..

Załączniki do wniosku:
- orzeczenie lekarskie
- orzeczenie psychologiczne
- dokumenty potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim
- dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10 b ustawy o broni i amunicji
- licencja właściwego polskiego związku sportowego
- 2 zdjęcia w formacie 3x4 cm
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na broń

 

Załączniki:

  1. Świadectwo dojrzałości
  2. Dyplom ukończenia studiów*
  3. Dokument stwierdzający dotychczasowy przebieg studiów (indeks)
  4. Fotografie (3 lub 4 szt.)

 

Podanie o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej
Oceń pismo