Przykład podania o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu, którym można się wzorować tworząc swój dokument. Może także służyć jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

……………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………………………….……….…….
(adres do korespondencji)

……………….…………………………….…………………….
(telefon kontaktowy)

…………………………………..……………
(kierunek studiów / specjalność )

………………………………..………………
(studia stacjonarne / niestacjonarne)

Nr albumu .....................................

…….……………………..
(miejscowość i data)

 

 

……………………..…………………………..
(nazwa uczelni)

.….………….…………………………………..
…………………………………………………..

 

 PODANIE O WYZNACZENIE DODATKOWEGO TERMINU EGZAMINU

Uprzejmie zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu z przedmiotu …………………….……….., który prowadzony jest przez …………………………………………………… . Na kierunku ……………………………….. , semestru ………………………..
w roku akademickim …………….. / …………….. . 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

 

Z wyrazami szacunku

……………………………………….

(czytelny podpis studenta)

 

Decyzja Dziekana / Rektora:

Opiniuję pozytywnie / negatywnie* wniosek studenta.

Sugerowany termin egzaminu dodatkowego: 

dzień ............................................, godz. ………………..

............................................................... 

data / podpis i pieczęć

 

Podanie o dodatkowy egzamin
Oceń pismo