Przykładowy pozew o sprostowanie świadectwa pracy wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

................................

Sąd Rejonowy
Sąd Pracy w ................................

Powód: ................................
................................
................................
Pozwany: ................................
................................
................................

 

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

W związku z  odmową  sprostowania świadectwa pracy z dnia ........................... przez pozwanego pracodawcę powód wnosi o:

1. Orzeczenie w wyroku że prostuje się świadectwo pracy powoda wydane w dniu ..................... 

przez pozwanego pracodawcę w następujący sposób: ................................................................. 

.......................................................................................................................................................

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z 

kosztami zastępstwa. 

3. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda. 

4. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c. 

5. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi wydanemu z uznania i wyrokowi zaocznemu. 

6. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej . 

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 97 § 2 K. P. i § 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282). Pozwany nie uwzględnił wniosku powoda z dnia .................................................................................... o sprostowanie świadectwa pracy.

Dowód: pismo pozwanego z dnia................................................................................................

Pozwany w piśmie z dnia .................... bez podania przyczyny odmówił sprostowania świadectwa pracy, zatem powód zachowując ustawowy siedmiodniowy termin wnosi o sprostowanie.

Powód powołuje się na okoliczności, jednoznacznie potwierdzające, że świadectwo pracy jest niezgodne z prawdą, a w szczególności: ……………………………………………

......................................................................................................................................................

..............................................................

                           Podpis powoda 

 

[kkstarratings]