edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowy pozew o sprostowanie świadectwa pracy wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
.......................................................


Sąd Rejonowy
Sąd Pracy w ...............................................Powód: ..................................................................
..................................................................
.................................................................
Pozwany: ..............................................................
.................................................................
.................................................................
Pozew o sprostowanie świadectwa pracy


W związku z odmową sprostowania świadectwa pracy z dnia ........................... przez pozwanego pracodawcę powód wnosi o:
1. Orzeczenie w wyroku że prostuje się świadectwo pracy powoda wydane w dniu .....................
przez pozwanego pracodawcę w następujący sposób: .................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z
kosztami zastępstwa.
3. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.
4. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.
5. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi wydanemu z uznania i wyrokowi zaocznemu.
6. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej .


Uzasadnienie:


Na podstawie art. 97 § 2 K. P. i § 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282). Pozwany nie uwzględnił wniosku powoda z dnia .................................................................................... o sprostowanie świadectwa pracy.
Dowód: pismo pozwanego z dnia................................................................................................
Pozwany w piśmie z dnia .................... bez podania przyczyny odmówił sprostowania świadectwa pracy, zatem powód zachowując ustawowy siedmiodniowy termin wnosi o sprostowanie.
Powód powołuje się na okoliczności, jednoznacznie potwierdzające, że świadectwo pracy jest niezgodne z prawdą, a w szczególności: ……………………………………………
......................................................................................................................................................

..............................................................
Podpis powoda


Pliki do pobrania: