Przykładowy pozew o uchylenie kary porządkowej wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

................................

Sąd Rejonowy
Sąd Pracy w ................................

Powód: ................................
................................
................................
Pozwany: ................................
................................
................................

 

Pozew o uchylenie kary porządkowej

Niniejszym pismem wnoszę o:

1. Uchylenie wobec powoda kary porządkowej z tytułu ………………………………………… w wysokości .................. zł orzeczonej przez pozwanego pracodawcę. 

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa. 

3. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda. 

4. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c. 

5. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej.

Uzasadnienie

Pozwany zastosował wobec powoda karę porządkową  ………………………………… w piśmie z dnia  ...............................................  r.

Dowód: pismo pozwanego do powoda

Powód wniósł sprzeciw od orzeczonej kary do pozwanego. Pozwany sprzeciw odrzucił.

dowód: pismo powoda; pismo pozwanego

W odczuciu subiektywnym uważam, że orzeczona kara porządkowa .................. została zastosowana wobec mnie bezpodstawnie i nieprawidłowo ponieważ: ……………………..…………………………………………………………………………..………………………….

…………………………………………………………………………………………………… .

W oparciu o art. 112 § 2 k.p. pozew jest uzasadniony.

..............................................................

                           Podpis powoda 

 

[kkstarratings]