Przykładowy pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

................................

Sąd Rejonowy
Sąd Pracy w ................................

Powód: ................................
................................
................................
Pozwany: ................................
................................
................................

 

Wartość przedmiotu sporu: 1200 zł

Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Niniejszym pismem wnoszę  o:

1. Umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika Sądu Rejonowego w ……………….…………….. w sprawie ………………………….……………… przeciwko  ……………………………….  sygn. akt …………………… .

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. 

3. Przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda. 

4. Zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego z ruchomości, wszczętego przez komornika Sądu Rejonowego w ………………………… w sprawie ………………………….……………… przeciwko  ……………………………….  sygn. akt …………………… do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy. 

Uzasadnienie

Komornik Sądu Rejonowego w …………………….. w dniu  …………………… roku wszczął na rzecz pozwanego egzekucję z ruchomości powoda zajmując przedmioty i urządzenia gospodarstwa domowego. Podstawą wszczęcia egzekucji jest wyciąg z ksiąg i rachunków bankowych pozwanego stwierdzający zadłużenie powoda na kwotę 1200 zł.

Dowód: zawiadomienie o wszczęciu egzekucji.

Powód kategorycznie zaprzecza istnienia zadłużenia wobec banku ………………..… Nie zaciągał żadnych zobowiązań finansowych. Bank ……………………… powinien zostać zobligowany do przedstawienia dowodów bankowych w postaci wypłat potwierdzonych przez powoda. Czynności komornicze w postaci zajęcie urządzeń domowych uniemożliwiają powodowi normalne codzienne funkcjonowanie.

Powód uprawdopodobnia swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie, że nie jest dłużnikiem pozwanego, oświadczeniem pisemnym i dołącza je do pozwu.

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

..............................................................

                           Podpis powoda 

 

[kkstarratings]