Przykładowy pozew o unieważnienie małżeństwa wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

................................

Sąd Rejonowy
................................

Powód: ................................
................................
................................
Pozwany: ................................
................................
................................

 

Pozew o unieważnienie małżeństwa

Niniejszym pismem wnoszę o:

1. Unieważnienie małżeństwa, zawartego w złej wierze przez pozwanego ……………………. z powódką …………………………., przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ……………………….. w dniu ……………………… roku, nr aktu małżeństwa  ………………  

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych. 

Nadto wnoszę:

3. Zażądanie z Sądu Rejonowego w ………………….. akt sprawy nr ……………………

4. Wezwanie i przesłuchanie w charakterze świadka nw. osoby:

……………………………………………………..

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Uzasadnienie

Strony zawarły w dniu …………………….. roku związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ……………………… .

Dowód: akt małżeństwa stron.

Strony mają jedno dziecko.

Pozwany w ………………….. roku poznał ………………. nazwisko panieńskie …………………..……. i zawarł z nią związek małżeński. W roku ……………….. urodziła się ich córka ………………….… . Następnie pozwany w roku …………………. porzucił żonę i dziecko. Przeciwko pozwanemu wszczęto postępowanie w Sądzie Rejonowym w ………………

Dowód: akta Sądu Rejonowego w ………………………. akt sprawy nr …………….. .

Powódka w momencie zawarcia związku małżeńskiego z pozwanym nie była świadoma, iż był on już żonaty. Zawarła ten związek w dobrej wierze.

Dowód: przesłuchanie stron.

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

..............................................................

                           Podpis powoda 

 

[kkstarratings]