Przykładowy pozew o zapłatę wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

................................

Sąd Rejonowy
................................

Powód: ................................
................................
................................
Pozwany: ................................
................................
................................

 

Pozew o zapłatę

Powód wnosi o: 

Zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty w wysokości ................................ zł wraz z odsetkami liczonymi od momentu zwłoki do dnia zapłaty należności.

Zasądzenie powodowi od pozwanego kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.

Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi.

Uzasadnienie:

Powód dochodzi od pozwanej zapłaty kwoty pieniężnej z tytułu odszkodowania wskutek: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W oparciu o art. 114, 122, 124 i 125 K. P.

..............................................................

                           Podpis powoda 

 

[kkstarratings]