edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowy pozew od wypowiedzenia umowy o pracę wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
.......................................................


Sąd Rejonowy
Sąd Pracy w ...............................................Powód: ..................................................................
..................................................................
.................................................................
Pozwany: ..............................................................
.................................................................
.................................................................


Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę
W imieniu własnym wnoszę o:
1. Przywrócenie powódki do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku pracy ...................................................... przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i wynagrodzeniu .................................................................................................................................
2. Zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powódki kwotę w wysokości .......................
wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w uregulowaniu należności do dnia zapłaty.
3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.
4. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powódki.
5. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.
6. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej.
7. Nałożenia na pozwanego pracodawcę obowiązku dalszego zatrudniania powódki na dotychczasowym stanowisku i przy dotychczasowych warunkach pracy i wynagrodzeniu.


Uzasadnienie


Pozwany wypowiedział umowę o pracę z powódką w sporządzonym piśmie z dnia ............................. r., z …………………………. okresem wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy z dniem ……………..……….
Powódka kwestionuje wypowiedzenie umowy o pracę z dnia ……………………………. dokonane przez pozwanego pracodawcę i żąda przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach oraz zapłaty odszkodowania z tytułu wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.
Pozew oparto na art. 45 k.p.; 187, 333 § 1, 339, 4772 § 1 i 2 k.p.c.
Powód dla pozwanego wykonywał ............................................................................................……………………………………………………………………………………………………
Pozwany swoją decyzję oparł na …………………………………………………………

..............................................................
Podpis powoda


Pliki do pobrania: