Przykładowy pozew od wypowiedzenia umowy o pracę wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

................................

Sąd Rejonowy
Sąd Pracy w ................................

Powód: ................................
................................
................................
Pozwany: ................................
................................
................................

 

Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę

W imieniu własnym wnoszę o:

1. Przywrócenie powódki do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku pracy ...................................................... przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i wynagrodzeniu ................................................................................................................................. 

2. Zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powódki kwotę w wysokości ....................... 

wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w uregulowaniu należności do dnia zapłaty. 

3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki poniesionych kosztów postępowania wraz z  kosztami zastępstwa. 

4. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powódki. 

5. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c. 

6. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej. 

7. Nałożenia na pozwanego pracodawcę obowiązku dalszego zatrudniania powódki na dotychczasowym stanowisku i przy dotychczasowych warunkach pracy i wynagrodzeniu. 

Uzasadnienie

Pozwany wypowiedział umowę o pracę z powódką w sporządzonym piśmie z dnia ............................. r., z  ………………………….  okresem wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy z dniem ……………..……….

Powódka kwestionuje wypowiedzenie umowy o pracę z dnia ……………………………. dokonane przez pozwanego pracodawcę i żąda przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach oraz zapłaty odszkodowania z tytułu wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. 

Pozew oparto na art. 45 k.p.; 187, 333 § 1, 339, 4772 § 1 i 2 k.p.c.

Powód dla pozwanego wykonywał ............................................................................................…………………………………………………………………………………………………… 

Pozwany swoją decyzję oparł na …………………………………………………………

..............................................................

                           Podpis powoda 

 

[kkstarratings]