Przykładowy pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

................................

Sąd Rejonowy
Sąd Pracy w ................................

Powód: ................................
................................
................................
Pozwany: ................................
................................
................................

 

Pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania

Powódka wnosi o: 

Zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kwoty w wysokości ................................ zł wraz z odsetkami liczonymi od momentu zwłoki do dnia zapłaty ww. kwoty.

Zasądzenie powódce od pozwanej kosztów postępowania sądowego wraz z kosztami zastępstwa.

Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powódki.

Wydanie wyroku zaocznego w razie wystąpienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi.

Uzasadnienie:

Powódka dochodzi od pozwanej uregulowania należności pieniężnej z tytułu odszkodowania wskutek: ............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

W oparciu o art. 114, 122, 124 i 125 K. P.

..............................................................

                           Podpis powoda 

 

Pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania
Oceń pismo