edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowy wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
......................................., dnia.....................


Do: Komornika Sądowego
w ......................................


Wierzyciel:............................................................
..........................................................
..........................................................
Dłużnik: ................................................................
............................................................
............................................................

Sygn. akt egzekucyjnych - .........................................Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego
Niniejszym zwracam się z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie ………………………………………………………………………………..………………..,
prowadzonego przez Komornika Sądu Rejonowego w ..............................rewiru II z wniosku
wierzyciela ...................................................................................................................................
przeciwko dłużnikowi .................................................................................................................


Uzasadnienie


W dniu ............................... Komornik Sądu Rejonowego w ......................................... wszczął postępowanie egzekucyjne i zajął wierzytelność dłużnika w postaci …………………………………………………………., celem wyegzekwowania należności głównej w kwocie………………………………………………… zł, odsetek
ustawowych od dnia .................................................... do dnia zapłaty oraz kosztów procesu w
kwocie .................................... zł, zasądzonych prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w
………………………….. i z dnia.................................... w sprawie ............................................
W dniu ........................................ stawił się Pan ……………….. i dokonał wpłaty kwoty ………………………………… zł.
Wobec zaspokojenia w całości należności, które wynikały z tytułu wykonawczego, wierzyciel wnosi o umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie ....................................


..............................................................
wierzyciel

Pliki do pobrania: