Przykładowy wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

................................

Do: Komornika Sądowego
w ......................................

Wierzyciel:............................................................
..........................................................
..........................................................
Dłużnik: ................................................................
............................................................
............................................................

 

Sygn. akt egzekucyjnych - .........................................

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Niniejszym zwracam się z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie ………………………………………………………………………………..……………….., 

prowadzonego przez Komornika Sądu Rejonowego w  ..............................rewiru II z wniosku 

wierzyciela ...................................................................................................................................

przeciwko dłużnikowi ................................................................................................................. 

Uzasadnienie

W dniu ............................... Komornik Sądu Rejonowego w ......................................... wszczął postępowanie egzekucyjne i zajął wierzytelność dłużnika w postaci  …………………………………………………………., celem wyegzekwowania należności głównej w kwocie………………………………………………… zł, odsetek 

ustawowych od dnia .................................................... do dnia zapłaty oraz kosztów procesu w 

kwocie .................................... zł, zasądzonych prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w 

………………………….. i z dnia.................................... w sprawie ............................................

W dniu ........................................  stawił się Pan ……………….. i dokonał wpłaty kwoty ………………………………… zł.

Wobec zaspokojenia w całości należności, które wynikały z tytułu wykonawczego, wierzyciel wnosi o umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie ....................................

..............................................................

wierzyciel

 

Oceń pismo