Przykładowy wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

................................

Komornik
przy Sądzie Rejonowym
w .................................................................

Wierzyciel: ............................................................
.............................................................
.............................................................
Dłużnik: ...............................................................
...............................................................
...............................................................

 

Sygnatura akt .................................

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Wierzyciel wnosi o wyegzekwowanie niżej wymienionych kwot należnych na mocy wyroku sądowego z dnia ................................. o sygnaturze akt ........................., któremu nadano klauzulę natychmiastowej wykonalności na rzecz wierzyciela  .....................................................  postanowieniem Sądu Rejonowego w ................................. o sygn. akt ........................................

1. należność główna: ................................................................................................................ zł

2. odsetki ustawowe za zwłokę liczone od dnia ........................................................................ .

3. koszty postępowania sądowego w kwocie ........................................................................... zł

4. koszty egzekucji w pełnej wysokości.

W celu wyegzekwowania należnych kwot składam wniosek o przeprowadzenie egzekucji z rachunku bankowego dłużnika przez zajęcie wierzytelności na tym rachunku, lub wszczęcie egzekucji z nieruchomości i ruchomości dłużnika.

Wyegzekwowaną należność proszę przekazać na rachunek wierzyciela 

....................................................................................................................................................... 

..............................................................

 

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
Oceń pismo