Przykładowe zażalenie powoda na postanowienie sądu odmawiające podjęcia zawieszonego postępowania. Poniżej dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.

................................

Sąd Okręgowy w …………………..
Wydział Cywilny
za pośrednictwem,
Sądu Rejonowego w ………………

Powód: ………………………
……………………………….

Pozwany: ……………………
……………………………….

 

Sygn. akt …………………. 

Wartość przedmiotu zaskarżenia: 569 zł. 

Zażalenie powoda na postanowienie sądu odmawiające podjęcia zawieszonego postępowania

Niniejszym pismem składam skargę na postanowienie sądu o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania, które zostało mi doręczone w dniu ……………………..…… roku, oraz  i wnoszę o :

1. Uchylenie niniejszego orzeczenia i nadanie biegu sprawie sygn. akt. ………………………..

2. Zaliczenie kosztów postępowania zażaleniowego na poczet kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Sąd Rejonowy w ………………………….. odmówił podjęcia zawieszonego postępowania w dniu ………………………. roku, jako uzasadnienie podając, iż uprawniony organ nie udzielił stosownej w sprawie informacji.

Jednakże Sąd nie uwzględnił, iż w przedmiotowym postępowaniu jest już orzeczenie Prezydenta Miasta …………………… z dnia …………………….. roku. Pismo jasno wyjaśnia całą zaistniałą sytuację,  nie widzę sensu wydawania ponownego orzeczenia.

W związku z powyższym zażalenie jest w pełni uzasadnione.

………………………..

 

Oceń pismo