Przykładowe zażalenie powoda na postanowienie Sadu Rejonowego. Poniżej dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.

 

Sygn. akt ………………….

Wartość przedmiotu zaskarżenia: 176 zł.

Zażalenie powoda na postanowienie Sadu Rejonowego w ………………… zawarte wyroku z dnia …………………… , sygn. akt …………..

Zaskarżam orzeczenie wydane przez Sąd Rejonowy w ……………………. o kosztach sądowych, zawarte w ww. wyroku, które zostało doręczone w dniu ………………… i wnoszę o:
1. Zmianę zaskarżonego orzeczenia o kosztach i zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 176 zł
2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania wynikającego z zażalenia według norm przepisanych,

Uzasadnienie

Sąd Rejonowy w ……………………… wyrokiem z dnia ………………………… rozstrzygnął spór o spłatę z tytułu ……………………. i z dochodzonej przez powoda kwoty 
450 zł zasądził kwotę 430 zł, a koszty postępowania sądowego zniósł dla obydwu stron.
Sąd pierwszej instancji niestety nie uwzględnił iż zasądzona na rzecz powoda suma została ustalona przez strony w czasie sporu, poprzez dokonanie wspólnego obrachunku należności za usługę …………………..…
Art. 100 k.p.c. stanowi, że sąd kosztami procesu może obciążyć tylko jedną ze stron 
w przypadku częściowego uwzględnienia żądania pozwu, jeżeli określenie należnej sumy zależało od wzajemnego obrachunku.
Wobec powyższego zażalenie uważa się za zasadne

……………………..
podpis

 

Zażalenie powoda na postanowienie Sadu Rejonowego
Oceń pismo