Przykład umowy adopcyjnej zwierząt. Szczególnie przydatna w przypadku adopcji psa lub kota. Do wykorzystania przy adopcji zwierzaka ze schroniska lub od prywatnego właściciela. Poniżej wzór umowy do pobrania w plikach .doc i .pdf.

 

Umowa adopcyjna psa / kota

Zawarta w dniu: ............... pomiędzy:

Dane dotychczasowego właściciela (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, adres)

...........................................................................................................

                                                                         

a  osobą  adoptującą :      

.................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko

...................................................................................................................................................................

seria i numer dowodu osobistego

.................................................................................................................................................................

adres zamieszkania

...............................................................................................................................................................

telefon kontaktowy, adres e-mail

Umowa  dotyczy  adopcji  psa  o  tymczasowym  imieniu:............................ 

Wiek: .....................................   

Płeć: ..................................................   

Rasa:  ........................................ 

Umaszczenie:   ..................................

Znaki szczególne: .................................

Kastrowany / sterylizowana: ...................

Warunki umowy:

1. Adoptujący zobowiązuje się, że nie odda ani nie sprzeda psa / kota osobom trzecim. Jeżeli adoptujący z jakichś względów nie mógłby zatrzymać psa / kota, jest zobowiązany zawiadomić i oddać zwierzę osobie, od której je otrzymał

2. Osoba adoptująca psa / kota zobowiązuje się : 

- traktować psa / kota zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt,

- powiadomić osobę oddającą zwierze do adopcji w razie poważnej choroby, zaginięcia lub śmierci zwierzęcia,

- zapewnić zwierzęciu odpowiednie wyżywienie, czystą wodę i ciepłe schronienie,

- zapewnić wystarczającą ilość spacerów i wybiegu,

- nie wykorzystywać psa do pracy, polowania, walk psów albo do tresowania do

   celów obronnych
- nie trzymać psa na łańcuchu ani w boksie, z którego nigdy nie będzie wypuszczany,

- zapewnić psu / kotu opiekę weterynaryjną w razie choroby, oraz regularne szczepienia ochronne i odrobaczanie zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii,

- pod żadnym pozorem nie dopuścić do rozmnożenia zwierzęcia, wysterylizować je lub wykastrować 

- w najbardziej dogodny sposób (e-mail, telefon) udzielać informacji osobie oddającej psa do adopcji o przystosowaniu się zwierzęcia do nowych warunków życia.

3. Osoba adoptująca musi posiadać wyposażenie niezbędne dla psa / kota: obrożę (szelki), smycz, adresówkę, legowisko do spania, miski, pokarm. 

4. Osoba oddająca zwierze do adopcji,  ma prawo skontrolowania, w jakich warunkach zwierzę przebywa (wizyty u adoptującego). W przypadku stwierdzenia złamania warunków umowy adopcyjnej i zaniedbania zwierzęcia, ma prawo natychmiast odebrać zwierzę.

  1. W przypadku aktów łamania istotnych postanowień niniejszej umowy, noszących znamiona czynu zabronionego, działając na podstawie art. 304 § 1 zd. 1 Kodeksu Postępowania Karnego, zawiadomi się właściwe organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Kastracja/sterylizacja  jest jedyną skuteczną i bezpieczną dla zdrowia zwierzęcia metodą zapobiegania nadpopulacji i bezdomności zwierząt.

podpis osoby oddającej psa:

podpis osoby adoptującej psa:

 

Umowa adopcyjna psa / kota
Oceń pismo